Pressmeddelande från Finansdepartementet

Barnperspektivet blir nytt moment i samhällsplaneringen

Publicerad

För att säkerställa att barns och ungas rättigheter tas hänsyn till i samhällsplaneringen har regeringen i dag gett Boverket i uppdrag att undersöka den praktiska tillämpningen av barnkonventionen. Uppdraget faller inom ramen för regeringens satsning på socialt hållbar stadsutveckling.

- Barns och ungas rättigheter är oerhört viktiga i stadsplaneringen. Vi kompletterar därför vår utvecklingsstrategi för städer med ett socialt hållbarhetsperspektiv. Barns livsvillkor påverkas av hur den byggda miljön planeras och ser ut, säger bostadsminister Per Bolund.

Uppdraget till Boverket består av två delar. Den ena handlar om myndighetens interna arbete för att öka de anställdas kunskap om barns rättigheter, om barnkonventionen och hur båda dessa ska tas hänsyn till vid beslut och åtgärder. I detta arbete erbjuds Boverket stöd av Barnombudsmannen (BO). Den andra delen handlar om att undersöka hur kommuner och länsstyrelser arbetar med att efterleva barnkonventionen i samhällsplaneringen.

- Det är centralt att tillgodose sociala värden för att våra städer ska bli trygga, trivsamma och hälsosamma uppväxtmiljöer för våra barn. Här ser vi att det saknas kunskap för att barns villkor ska vägleda planeringen av våra samhällen, säger Per Bolund.

I augusti gav regeringen också ett uppdrag till en utredare inom ramen för socialt hållbar stadsutveckling med syftet att öka regeringens kunskap. Särskilt intressant att kartlägga är verktyg och metoder som används för att mäta och synliggöra effekten av social hållbarhet.

Uppdragen ska redovisas 2 november 2020 respektive 31 december 2019.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00