Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Kunskapslyftet bland de stora satsningarna i budgeten

Publicerad

Regeringen ökar resurserna till kunskapslyftet i budgetpropositionen för 2020. Bland annat förstärks satsningen på samhällsviktiga utbildningar och kompetensutveckling för lärare. Satsningen på svenska från dag ett för asylsökande förlängs och yrkeshögskolan får medel för ett större utbud av enstaka kurser. Satsningarna är en del av budgetpropositionen och samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

– Ett framgångsrikt samhälle vilar på investeringar i kunskap. Genom budgeten fortsätter vi nu utbyggnaden av högskolan i hela landet, och nu gör vi det enklare att studera till lärare och jobba samtidigt för att möta lärarbristen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

– Kunskapslyftet fortsätter att byggas ut och tillgången till både yrkeshögskoleutbildningar och folkbildning ökar i hela landet. Det gör att fler får chansen att utbilda sig för att kunna ta de lediga jobben eller utvecklas i yrket. Det är bra för individerna och det är bra för Sverige, säger utbildningsminister Anna Ekström.

För att bygga ut kunskapslyftet inom högskolan 2020 föreslår regeringen att det tillförs cirka 530 miljoner kronor inklusive studiemedel. Regeringen beräknar att det tillförs drygt 650 miljoner kronor inklusive studiemedel från och med 2021. Hela kunskapslyftet för högskolan omfattar cirka 2 miljarder kronor till 2021 vilket beräknas motsvara 25 000 helårsstudenter.

Nedan följer en tabell över beräknat antal utbildningsplatser i kunskapslyftet.

Antal 2020 2021 2022
Statsbidrag till kommunal vuxenutbildning 42 000 41 000 41 000
Yrkeshögskolan 16 000 19 000 22 000
Folkhögskola 11 000 11 000 11 000
Universitet och högskola 24 000 25 000 25 000
Totalt antal platser 93 000 96 000 99 000

Fortsatta resurser till samhällsviktiga utbildningar och studiestartsstöd samt bättre förutsättningar att planera vuxenutbildningen

Där det har rått stor brist på personal med rätt kompetens vill regeringen prioritera särskilt att samhällsviktiga högskoleutbildningar byggs ut. Regeringen föreslår satsningar för att fortsätta bygga ut förskollärar- och lärarutbildningar, ingenjörsutbildningar, samhällsbyggnadsutbildningar, vårdutbildningar samt läkarutbildningar.

Personer med kort utbildning löper betydligt högre risk för arbetslöshet än personer med högre utbildning. För att rekrytera personer med stora utbildningsbehov till studier får satsningen på studiestartsstöd fortsätta. Det innebär att cirka 7 500–10 000 personer kommer kunna rekryteras till studier på grundskole- och gymnasienivå varje år. Det kommer att förbättra anställningsbarheten hos den enskilde och kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden för samhället i stort.

Kommunerna behöver bättre förutsättningar att planera vuxenutbildningen, och därför föreslås ett bemyndigande på 2,3 miljarder kronor. Inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen föreslås förändringar av de villkor som ställs på kommunerna för att finansiera motsvarande antal utbildningsplatser samt för att höja ersättningen för de utbildningsplatser som söks i kombination med svenska för invandrare (sfi).

Lärarförsörjningen stärks och fler lärarstudenter får arbeta och studera samtidigt

Fler lärosäten ska kunna erbjuda jobb på en skola och studier till lärare parallellt. Lärosätena ska kunna planera och utveckla utbildningen, rekrytera studenter samt samordna sig med skolhuvudmännen. Möjlighet till studieformen ska finnas i hela landet och medel föreslås fördelas till intresserade lärosäten, men kan även ges för möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan lärosätena. För att stärka lärarförsörjningen föreslår regeringen att 30 miljoner kronor satsas årligen 2020–2026 så att lärarstudenter kan gå en arbetsintegrerad lärarutbildning.

Regeringen satsar också på åtgärder för rekrytering till lärarutbildningen, för att förbättra kvaliteten i lärarutbildningen och för att underlätta för personer med högskoleutbildning att växla karriär eller komplettera för att bli legitimerade lärare. Regeringen föreslår att det ska tillföras 105 miljoner kronor under 2020 gällande dessa insatser.

Folkbildningen får kvalitetssatsning och insatser för bättre integration

Under förra mandatperioden skedde en historisk utbyggnad av folkhögskolan. För att bibehålla kvaliteten i utbildningarna tillförs folkhögskolan 22 miljoner kronor för 2020, 38 miljoner kronor för 2021 och 70 miljoner kronor för 2022.

Svenska från dag ett ger asylsökande möjlighet att lära sig svenska och få en grundläggande förståelse för det svenska samhället för en snabbare etablering. Regeringen förlänger insatsen och avsätter 140 miljoner kronor för 2020, 100 miljoner kronor för 2021 och 60 miljoner kronor för 2022. För att förbättra utrikesfödda föräldraledigas språkkunskaper får studieförbunden 10 miljoner kronor för 2020, 40 miljoner kronor för 2021 och 40 miljoner kronor för 2022.

Fler enstaka kurser inom yrkeshögskolan och statligt stöd till validering

Kunskapslyftet har inneburit en kraftig utbyggnad av yrkeshögskolan. Nu fortsätter regeringen att investera i yrkeshögskolan genom att möjliggöra ett större utbud av enstaka kurser och därmed underlätta kompetensutveckling för redan yrkesverksamma. Yrkeshögskolan tillförs 13 miljoner kronor 2020 för detta ändamål.

Validering är ett viktigt verktyg för att förkorta människors väg genom utbildningssystemet och ut på arbetsmarknaden. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) tillförs 3 miljoner kronor 2020 för att stärka det nationella stödet för validering inklusive branschvalidering. Dessutom avsätts 10 miljoner kronor för utveckling av nya modeller för validering av yrkeskompetens inom respektive bransch.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.