Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Kommittédirektiv: Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare för att utreda om kommunerna kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen. Regeringen utser Mats Rundström till särskild utredare.

Arbetsförmedlingen ska reformeras för att förbättra effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Ett nytt system baserat på lagen om valfrihetssystem ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben.

En utgångspunkt för reformen är att statens nuvarande ansvar för arbetsmarknadspolitiken ska behållas, liksom statens ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering i arbets- och samhällslivet, men att utförandet ska förändras för delar av de arbetsmarknadspolitiska insatserna.

Kommuner har tidigare lyft frågan om förutsättningar att medverka i utförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken. Det finns en osäkerhet kring om och i vilken mån det är förenligt med upphandlingsregelverket samt kommunalrättens och konkurrensrättens regler och principer att kommuner på frivillig basis agerar leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser åt Arbetsförmedlingen.

–Reformeringen av Arbetsförmedlingen ska ske ordnat och med fokus på att ge arbetslösa service i hela landet. Den här utredningen är en del av att säkerställa det. Utredningen kommer att vara ett viktigt underlag för att regeringen tillsammans med samarbetspartierna ska kunna ta väl underbyggda beslut i det fortsatta reformarbetet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Regeringen har nu beslutat att särskild utredare Mats Rundström ska analysera vissa frågor kring kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken när Arbetsförmedlingen reformeras och fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben.

Utredaren får därför i uppdrag att:

• analysera och bedöma om det är tillåtet inom ramen för nuvarande regelverk för kommuner att på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser i valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem eller arbetsmarknadspolitiska insatser som har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling,

• om detta bedöms som otillåtet, eller om rättsläget är oklart, analysera om och i så fall hur det genom förändringar eller förtydliganden av nationell rätt, dock inte de EU-rättsligt grundade konkurrens-, upphandlings- och statsstödsregelverken, kan göras tillåtet för kommunerna att vara leverantörer av sådana tjänster och lämna författningsförslag i detta syfte,

• analysera och bedöma förutsättningarna för och konsekvenserna av att kommunerna är leverantörer enligt ovan.

Utgångspunkten för reformen är att det ska finnas likvärdiga tjänster hos fristående aktörer i hela landet. Det kan dock inte helt uteslutas att det kan uppstå situationer där inga fristående aktörer är tillräckligt aktiva i ett område eller att antalet aktörer är för lågt för att en kvalitetshöjande konkurrens ska kunna upprätthållas. Mot den bakgrunden bör det analyseras om kommuner, under en avgränsad tid, vid fall av konstaterat otillräckligt tillhandahållande av arbetsmarknadspolitiska tjänster, ska kunna tillhandahålla insatser för arbetssökande på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen utan att det föregås av en ansökan till ett valfrihetssystem eller en upphandling.

Utredaren ska därför:

• analysera och bedöma om det är tillåtet inom ramen för nuvarande regelverk att kommuner, på annat sätt än genom att delta i ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem eller upphandlingsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling, tillhandahåller arbetsmarknadspolitiska insatser motsvarande dem som erbjuds inom valfrihetssystemet på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen under en avgränsad tid vid fall av konstaterat otillräckligt tillhandahållande av arbetsmarknadspolitiska tjänster,

• om ovanstående bedöms som otillåtet, eller om rättsläget är oklart, analysera om och i så fall hur det genom förändringar eller förtydliganden av nationell rätt, dock inte de EU-rättsligt grundade konkurrens-, upphandlings- och statsstödsregelverken, kan göras tillåtet och i så fall lämna författningsförslag i detta syfte,

• analysera och bedöma förutsättningarna för och konsekvenserna av att kommunerna tillhandahåller insatser enligt ovan.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och ska redovisas till regeringen senast den 29 maj 2020.

Fakta om särskild utredare Mats Rundström

Mats Rundström är jurist och har arbetat både inom Regeringskansliet och inom utredningsväsendet med framför allt lagstiftning på det kommunala området och offentlig upphandling. Mats Rundström har även tidigare arbetat med omregleringen av den svenska spelmarknaden. Mats Rundström arbetar idag på Finansdepartementet och kommer att börja i utredningen den 9 december 2019.

Presskontakt

Gabriel Dahlander
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00

Dir. 2019:86

Ta del av hela kommittédirektivet via länken.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?