Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning föreslår reformerat premiepensionssystem

Publicerad

I dag överlämnades betänkandet Ett upphandlat fondtorg för premiepension till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Betänkandet överlämnades av den särskilde utredaren Mikael Westberg.

– Pensionsgruppen är överens om att premiepensionssystemet ska reformeras. Staten måste ta ett större ansvar för ett tryggare system och bra pensioner. Utredningen har i dag presenterat förslag som vi nu kommer arbeta vidare med inom Regeringskansliet och Pensionsgruppen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.


Premiepensionssystemet bör enligt utredningen utformas så att det i så stor utsträckning som möjligt enbart är sparare som vill och kan sätta samman egna fondportföljer som gör det. Förvalet ska vara utgångspunkten för alla sparare, och det ska inte krävas aktivitet eller finansiell kunskap hos spararen. Det ska finnas möjlighet att välja risknivå inom ramen för statlig förvaltning. Om spararen inte enbart vill välja risknivå ska det finnas möjlighet att välja en eller flera fondkategorier som spararen kan placera sina medel i.


Utredningen föreslår att det nuvarande öppna fondtorget ersätts av ett upphandlat fondtorg där en särskild huvudman har ansvar för att det finns en tillräcklig valfrihet bland kontrollerade fonder av god kvalitet. Urvalet av fonder ska ske genom ett lagreglerat upphandlingsförfarande.


Målet för premiepensionen i framtiden ska vara att 1) under spartiden ge en avkastning som är tydligt högre än förändringen av inkomstindex men utan garantier för avkastningen, 2) under utbetalningstiden leverera en stabil premiepension, samt 3) bibehålla rätten för enskilda att påverka risknivån och placeringsinriktningen av premiepensionsmedlen.


Utredningen föreslår vidare att Sjunde AP-fonden får fler uppgifter och byter namn till Myndigheten för premiepensionens fondförvaltning. Myndigheten kommer vara oberoende från regeringen med huvuduppgifterna att: 1) förvalta förvalet i premiepensionen, 2) förvalta det nya upphandlade fondtorget, 3) sköta kapitalförvaltningen av den traditionella försäkringen, och 4) förvalta premiepensionens valarkitektur. Övriga uppgifter inom premiepensionssystemet ska liksom i dagsläget skötas av Pensionsmyndigheten.


Den nya myndigheten bör verka för att det befintliga fondtorget ska vara avvecklat och ersatt av ett upphandlat fondtorg senast den 31 december 2023.

Mer om utredningen

Pensionsgruppen – som består av företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – har kommit överens om att reformera premiepensionssystemet för att ge bättre trygghet och högre framtida pensioner. Utredningen Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44) är en del av Pensionsgruppens överenskommelse från december 2017.

Utredningen skulle senast den 1 november 2019 lämna förslag på nytt regelverk och reglering av en ny myndighet. Utredningen ska slutredovisa sitt arbete senast den 31 december 2020. Ambitionen är att det nya systemet ska vara på plats den 1 januari 2021.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
T.f. pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00