Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag att föreslå kriterier för uppföljning av den kommunala livsmedelskontrollen

Publicerad

Livsmedelsverket ges i uppdrag av regeringen att utarbeta ett förslag till hur kommunala kontrollmyndigheters förmåga att utföra livsmedelskontroll kan följas upp. Uppdraget syftar till att bidra till regeringens mål om en mer likvärdig och effektiv livsmedelskontroll.

Idag finns svårigheter i att nå målen om en likvärdig och effektiv livsmedelskontroll då vissa kommunala kontrollmyndigheter inte utför den livsmedelskontroll som är nödvändig. Antalet kontrollmyndigheter är stort idag, vilket begränsar förutsättningarna för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll. Sårbarheten i särskilt små kontrollmyndigheter bedöms vara en bakomliggande faktor till problemet. I budgetpropositionen för 2020 anger regeringen att samverkan mellan de kommunala kontrollmyndigheterna kan leda till en ökad likvärdighet i kontrollen. Vidare kommer regeringen att följa utvecklingen av den kommunala samverkan under de kommande åren.

Regeringen ger samtidigt länsstyrelserna i uppdrag att under 2020 redovisa den aktuella lägesbilden av kommunal samverkan inom länen samt bedöma förutsättningarna för en öka kommunal samverkan där det finns sådana behov.

− Vi ska ha en likvärdig och effektiv livsmedelskontroll i hela landet. Därför har regeringen gett Livsmedelsverket i uppdrag att föreslå hur kommunernas förmåga att samverka kan följas upp. Med detta uppdrag kan vi bidra till ökad samverkan mellan kommunala kontrollmyndigheter och därmed stärka likvärdigheten i kontrollen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget till Livsmedelsverket ges i regleringsbrevet för 2020 och ska redovisas till Regeringskansliet senast 31 december 2020.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regleringsbrev för budgetåret 2020

När riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen är klar i slutet av året beslutar regeringen om regleringsbrev till samtliga myndigheter. Regleringsbreven beskriver till exempel vilket mål och uppdrag myndigheten har och hur mycket pengar den får använda från statens budget.
Samtliga brev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats.