Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Omstart av systemet med samordningsnummer

Publicerad

Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslag som startar om systemet med samordningsnummer. Det handlar bland annat om att personer med samordningsnummer ska kunna avregistreras automatiskt efter fem år om det inte anmälts ett fortsatt behov av numret. Skatteverket ska också kunna avregistrera personer som tilldelats nummer på felaktiga grunder. Dessutom införs ett krav på den som tilldelas ett nummer att anmäla aktuell kontaktadress.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

- Samordningsnummer ska vara korrekt utfärdade och personer som felaktigt har tilldelats ett nummer ska avregistreras, därför startar vi nu om systemet. Samtidigt behöver det vara glasklart att ett samordningsnummer inte är ett arbetstillstånd och inte ger någon rätt att ta del av svensk välfärd, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen tillsatte under hösten en utredning som ser över hela systemet med samordningsnummer. Parallellt med utredningens arbete remitteras nu ett snabbspår med åtgärder som föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Förslagen i snabbspåret innebär bland annat:

Automatisk avregistrering av personer med gamla samordningsnummer
En person som tilldelats ett samordningsnummer kommer avregistreras automatiskt fem år från det att numret tilldelats, om inte en myndighet eller den enskilde anmäler ett fortsatt behov av numret. En enskild som har ett sådant behov kan behöva inställa sig.

Avregistrering om det finns särskilda skäl
Skatteverket får även möjlighet att avregistrera en person som har tilldelats ett samordningsnummer som t.ex. bygger på felaktiga personuppgifter eller om numret missbrukas.

Adresskrav för samordningsnummer
Det införs ett krav på att anmäla en aktuell kontaktadress för den som tilldelas ett samordningsnummer. Till skillnad från idag kommer även utländska kontaktadresser kunna registreras.

Krav på personlig inställelse för enskild som behöver samordningsnummer
Det införs ett krav på personlig inställelse för enskild som har anknytning till Sverige och själv vill ansöka om samordningsnummer.

En utvidgad underrättelseskyldighet om fel i folkbokföringen
I promemorian föreslås även vissa åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för att folkbokföringen ska innehålla korrekta uppgifter. Underrättelseskyldigheten till Skatteverket om misstänkta fel i folkbokföringen föreslås ska utvidgas. I folkbokföringslagen införs en skyldighet för samtliga myndigheter, statliga och kommunala, att underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen är oriktig eller ofullständig. Om särskilda skäl talar emot det behöver någon underrättelse inte lämnas.

Fakta om samordningsnummer

Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning på en person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige. Numret ger inte några rättigheter eller förmåner i sig.
- Det är inte ett arbetstillstånd.
- Det ger inte rätt till vård.
- Det berättigar inte till svensk socialförsäkring.
- Det räcker inte för att öppna bankkonto - kundkännedom krävs.
- Det ger inte rätt att resa in i Sverige eller att vistas här.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.