Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag ska säkerställa rätt kompetens i Polismyndigheten mot it-relaterad brottslighet

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Polismyndigheten i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för att säkerställa att rätt kompetens finns i verksamheten för att bekämpa it-relaterad brottslighet. Myndigheten ska också genomföra kompetensutvecklingsinsatser för att möta det behov av kompetensförsörjning som har identifierats.

Regeringens inriktning i politiken för informationssamhället är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Samtidigt har digitaliseringen och den ökande internetanvändningen fört med sig en tydlig it-relaterad brottsutveckling.

I till exempel Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2018 uppger 5,4 procent av befolkningen i åldern 16 till 84 år att de har utsatts för kort- och kreditbedrägeri. 5,1 procent uppger att de har utsatts för försäljningsbedrägeri och 2,5 procent att de har utsatts för nätkränkningar. Kartläggningar visar också att kränkningar ökar inom vissa grupper, däribland hos unga i åldern 13 till 16 år.

– Internet har alldeles för länge betraktats som någon sorts parallellsamhälle där lagar och regler inte gäller. Men så är det inte. Blir man hatad, hotad, trakasserad eller utsatt för annan brottslighet, då ska det också polisanmälas, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen har tidigare gett Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i uppdrag att säkerställa att en tillräcklig kompetens och beredskap finns vad gäller it-relaterad brottslighet. Men mot bakgrund av brottsutvecklingen bedömer regeringen att ytterligare åtgärder behövs. Därför får nu Polismyndigheten i uppdrag att även ta fram en långsiktig och genomarbetad plan för kompetensförsörjning och kompetensutveckling i arbetet med att bekämpa it-relaterad brottslighet och att ta till vara digital information och bevisning. Den ska innehålla insatser som gäller såväl grundläggande färdigheter under polisutbildningen som specialisering för polisanställda.

– Regeringen tar problemen med hat och hot, sexualbrott mot barn, bedrägerier och annan brottslighet på internet och i sociala medier på stort allvar och arbetar aktivt på flera sätt för att trycka tillbaka utvecklingen. Både myndigheter och internetaktörer gör insatser för att förebygga och bekämpa dessa brott, men eftersom problemen kvarstår måste det göras ännu mer för att vända utvecklingen, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Den långsiktiga planen för kompetensförsörjning och kompetensutveckling ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2020. Genomförda kompetensutvecklingsinsatser ska redovisas senast den 1 december 2022.

It-relaterad brottslighet

Med it-relaterad brottslighet menas brottslighet där it är målet för brottet, där it har varit ett medel för brottet och brott där det finns en koppling till it genom att gärningsmannen har lämnat digitala spår.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg