Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ytterligare steg för att stoppa arbetslivskriminalitet

Publicerad

Ett regeringsuppdrag till åtta myndigheter har gett goda resultat i arbetet med att stoppa fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Regeringen vill nu använda erfarenheterna från uppdraget för att myndigheterna ska kunna arbeta effektivt för att stoppa arbetslivskriminalitet.

Fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet leder till negativa konsekvenser för arbetstagare, företag, samhället och statsfinanserna. Dessutom inverkar det negativt på sysselsättning, produktivitet och snedvrider konkurrensen.

– Arbetslivskriminalitet har ingen plats på vår arbetsmarknad. Samhällets syn på oseriösa företag som fuskar måste fortsatt vara kompromisslös. Företag som följer reglerna riskerar att konkurreras ut av oseriösa aktörer. Regeringen sätter hårt mot hårt. Det är viktigt att vi kallar problemen för vad de är. Vi har en arbetslivskriminalitet i Sverige där människor utnyttjas och som dessutom är en inkomstkälla för organiserad brottslighet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Regeringen har tidigare gett i uppdrag åt Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket att under 2018 – 2020 tillsammans utveckla arbetssätt för myndighetsgemensamma kontroller för att stoppa fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

3000 myndighetsgemensamma kontroller

Uppdraget har hittills resulterat i över 3000 myndighetsgemensamma kontroller på arbetsplatser. Fokus har legat på riskutsatta branscher som byggsektorn, skönhetsindustrin och restaurangbranschen. Enligt Arbetsmiljöverket hittade myndigheterna vid kontroller bland annat, illegal arbetskraft, människohandel, undermåliga boendeförhållanden, riskfyllda arbetsmiljöer, farliga och oskyddade arbetsmaskiner, bristande säkerhetsutrustning och bidragsbrott. Av de kontrollerade företagen har cirka vart tionde företag tvingats att stänga hela eller delar av sin verksamhet på grund av de brister som myndigheterna hittade. Sammanlagt har också cirka 10 miljoner kronor utfärdats i sanktionsavgifter.

Arbetet följs upp

Arbetsmarknadsministern har nu beslutat att ge en utredare i uppdrag att biträda Arbetsmarknadsdepartementet med att följa upp och analysera arbetet med myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Utredaren ska även lämna eventuella förslag på insatser inom området och vad som krävs för att arbetet mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet ska vara effektivt och ändamålsenligt.

Svårigheter med informationsutbyte

En utmaning som myndigheterna inom samarbetet har identifierat är svårigheter med informationsutbyte mellan myndigheter. Ett viktigt uppdrag för utredaren blir därför att kartlägga och analysera i vilka situationer dessa svårigheter aktualiseras och vilken information som behöver utbytas.

Det ingår i uppdraget att

  • i samråd med myndigheter kartlägga och analysera i vilka situationer dessa svårigheter aktualiseras och
  • vilken information som behöver utbytas för en effektiv och ändamålsenlig kontrollverksamhet samt om detta kräver ytterligare åtgärder.

Undersöka förutsättningar för digitalt informationsutbyte samt myndighetsgemensam tipsingång.

ID-kontroller i riskutsatta branscher

ID-kontroller i riskutsatta branscher skulle kunna bidra till att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Därför ingår det i uppdraget att analysera frågan om vilken roll tjänstekort kan ha vid arbetsplatskontroller och överväga om det behövs åtgärder.

Till utredare utses Mikael Sjöberg som tidigare arbetat som generaldirektör för Arbetsmiljöverket och Arbetsförmedlingen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2020.

 

Presskontakt

Gabriel Dahlander
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00