Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Stöd för att underlätta arbetssituationen i förskola och skola under coronapandemin

Publicerad

Coronapandemin innebär tuffa förutsättningar för barn, elever och personal i förskola och skola. Nu ger regeringen Skolverket i uppdrag att genomföra insatser för att stödja huvudmän, utbildningsanordnare, rektorer, lärare, förskollärare samt övrig personal i skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet i syfte att underlätta arbetssituationen.

Förskolan och skolans personal är i nuläget hårt ansträngda. Förutom sitt uppdrag att tillförsäkra alla barn och elever sin rätt till utbildning behöver de också arbeta med att minimera risker för smittspridning. I den situation som nu råder är det särskilt viktigt att Skolverket kan ge huvudmän och rektorer stöd i hur utbildningen kan organiseras så att alla elever ges bästa möjliga förutsättningar och personalen får en rimlig arbetsbelastning.
 
– Elever, lärare, rektorer och alla andra skolans vardagshjältar gör stora ansträngningar för att skolan ska fungera i ett svårt läge. Inom loppet av drygt en månad har läget blivit alltmer ansträngt samtidigt som många nya bestämmelser har införts. Syftet med de beslut regeringen har tagit är att underlätta arbetet med att tillförsäkra eleverna deras rätt till utbildning i rådande läge. Nu behövs också stöd för att organisera verksamheterna så att arbetssituationen för personalen blir rimlig, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
Skolverket ska nu ta fram och sprida lärande exempel på hur arbetet kan organiseras med stöd i de nya bestämmelser, rekommendationer och föreskrifter som regeringen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram med anledning av covid-19. I uppdraget ingår att ta fram specifikt stöd för att underlätta delar av utbildningen som är särskilt svåra att genomföra under pandemin, som till exempel praktisk arbetslivsorientering (prao), arbetsplatsförlagt lärande (APL), prövning, betygssättning och utvecklingssamtal. I uppdraget ingår även att ta fram stöd för elevhälsans arbete, stöd för arbetet med nyanlända elever, elever på introduktionsprogram och elever i behov av särskilda stödinsatser, exempelvis på grund av familjens situation eller andra sociala skäl, en funktionsnedsättning, bristande kunskaper i svenska språket, bristande datorvana eller bristande tillgång till sådan utrustning som behövs i denna situation. Skolverket ska även utforma stöd som ger huvudmän, utbildningsanordnare och rektorer vägledning att organisera verksamheten på ett sätt som ger en rimlig arbetssituation för förskollärare, lärare samt övrig personal. Vidare ska stöd för att bemöta barns och elevers oro till följd av den pågående situationen tas fram.
 
Stödet ska finnas på plats redan den 7 maj och uppdateras kontinuerligt efter behov. I arbetet ska Skolverket inhämta kunskaper och erfarenheter från berörda myndigheter, fackförbund samt representanter för huvudmän.

Presskontakt

Björn Fridén
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00