Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag att analysera risker inom vård och omsorg till följd av covid-19

Publicerad

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att särskilt analysera vad covid-19 innebär för kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg. Syftet är att bidra med viktig kunskap både under nuvarande kris och inför framtida sjukdomsutbrott.

 – Alla i Sverige hjälps nu åt för att bekämpa pandemin, och tillsammans kommer vi att klara av detta. Samtidigt är det viktigt att dra lärdom av vad denna extraordinära situation innebär för vården och omsorgen. Utöver detta regeringsuppdrag ska IVO även genomföra 1000 tillsynsinsatser inom äldreomsorgen i alla kommuner, säger Lena Hallengren.

Uppdraget till IVO är ett led i regeringens arbete med att begränsa de direkta negativa följdverkningarna av covid-19, men även att stärka kunskaps- och beredskapsläget inför framtiden

Inspektionen för vård och omsorg gör redan i dag löpande bedömningar kring hur deras tillsyn och tillståndsprövning bedrivs bäst i den nuvarande situationen. Regeringen anser att ett helhetsperspektiv krävs i arbetet med att förbättra förutsättningarna för säker vård och omsorg till följd av covid-19.

IVO ska lämna en delredovisning till Socialdepartementet senast den 13 december 2020. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2021.

IVO kommer samtidigt, under de närmaste veckorna, göra 1000 tillsynsinsatser inom äldreomsorgen i landets samtliga kommuner. Tillsynsinsatserna syftar till att stärka lärandet inom äldreomsorgen och underlätta genomförandet av förbättringsåtgärder.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter