Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ändringar i statsbidrag till regioner och kommuner till följd av covid-19

Publicerad

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst för merkostnader till följd av covid-19. Förordningen ändras för att i vissa delar förtydliga vad bidrag kan lämnas för och hur hanteringen av ansökningar om bidrag och redovisning av lämnat bidrag ska vara.

Det är kommunerna och regionerna som söker stödet men det ska inte spela någon roll vem som utför verksamheten. Ifall en kommun eller region har beslutat att överlämna skötseln av verksamhet åt annan aktör kan de sedan ansöka om ersättning även för den andra aktörens extrakostnader.

Förordningen ändras så att paragrafen som anger att statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel tas bort. Bestämmelsen om att Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar upphör också.

I den nya förordningen klargörs att bidrag får avse kostnad för provtagning av personal i den mån ersättning för provtagning inte har lämnats på annat sätt.

Datum för ansökan om bidrag ändras så att ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 31 augusti respektive den 30 november 2020. Den som beviljats bidrag ska lämna en kortfattad ekonomisk redovisning och en sammanfattande redogörelse för hur bidraget har använts.

Retroaktiviteten ändras så att bidrag lämnas även för tid från och med den 1 februari 2020.

Förordningen träder ikraft den 15 juni 2020.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter