Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En modernare och mer effektiv ersättning till upphovsmän vid privatkopiering

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om att utse en särskild utredare som får i uppdrag att göra en översyn av ersättningen till upphovsmän och andra rättighetshavare vid privatkopiering.

– Den nuvarande privatkopieringsersättningen har sedan flera år blivit omodern, till exempel gör gemene man inte längre en kopia av sin favorit-cd för att även kunna lyssna på den i bilen. Det är angeläget att en modernisering kommer till stånd, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Dir. 2020:82 Ersättning till rättighetshavare vid privatkopiering

Utredaren ska ta reda på i vilken omfatt­ning den tillåtna kopie­ringen av upphovs­rättsligt skyddat material för privat bruk före­kommer och bedöma vad som utgör en rimlig kompen­sation för kopie­ringen. Enligt EU-rätten ska upphovs­män och rättighets­havare få rimlig kompen­sation vid tillåten privat­kopiering.

Uppdraget innebär att utredaren ska göra en full­ständig översyn av privat­kopierings­ersätt­ningen och lämna förslag på nöd­vändiga författ­nings­ändringar för att moderni­sera och effektivi­sera ersätt­ningen.

Översynen innefattar till exempel frågan om vilka upphovs­män och andra rättig­hets­havare som bör få del av ersätt­ningen; får de vars verk kopieras för privat bruk en proportionerlig andel av ersätt­ningen?

Ytterligare en fråga är om det är möjligt att skapa bättre förut­sätt­ningar för mark­nadens parter att komma överens om den närmare ersätt­ningen, till exempel med stöd av medlare. Den nuvarande ordningen bygger på att de närings­idkare som ska betala ersätt­ningen och den upphovs­manna­organisa­tion som samlar in ersätt­ningen kan enas om vilka anord­ningar som ger rätt till ersätt­ning och om rimliga ersätt­nings­nivåer.

Utredaren ska också bedöma om det är möjligt och lämpligt att helt ersätta den nuvarande ordningen med en statlig ersätt­nings­ordning och i sådana fall lämna förslag på de lag­ändringar som krävs.

Utredare blir Monika Sörbom, hovrätts­lagman i Svea hovrätt. Upp­draget ska redovisas senast den 21 februari 2022.