Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

30 miljoner kronor satsas på att motverka arbetslivskriminalitet

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag ska ökas permanent med 30 miljoner kronor. Detta ska ge Arbetsmiljöverket tillsammans med andra myndigheter stärkta möjligheter att arbeta fokuserat och gemensamt för att fortsätta stävja fusk, regelöverträdelser och brottslighet på svensk arbetsmarknad. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen har 2018–2020 satsat 18 miljoner kronor per år för att stärka arbetet mot osund konkurrens i arbetslivet. Regeringen har tidigare gett åtta myndigheter (Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket) i uppdrag att under 2018–2020 utveckla ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Arbetsmiljöverket har samordnat detta uppdrag.

Arbetsmarknadsministern beslutade i februari 2020 att ge en utredare i uppdrag att biträda Arbetsmarknadsdepartementet med att följa upp och analysera arbetet med myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Utredaren ska även lämna eventuella förslag på insatser inom området och vad som krävs för att arbetet ska vara effektivt och ändamålsenligt. Detta uppdrag ska redovisas senast den 30 december 2020.

Förslaget planeras träda i kraft den 1 januari 2021 genom regleringsbrev till Arbetsmiljöverket. Regeringen avser återkomma om fortsatta insatser för att motverka arbetslivskriminalitet och fortsätta stävja fusk, regelöverträdelser och brottslighet på svensk arbetsmarknad.

Mer information

Inom ramen för pågående uppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll utförde under 2019 Arbetsmiljöverket tillsammans med andra myndigheter 1 833 gemensamma kontroller. Detta ledde till 245 förelägganden och förbud samt 208 sanktionsavgifter. Inom ramen för det myndighetsgemensamma arbetet identifierades under 2019 förseelser som kan komma att leda till kontroll- och sanktionsavgifter på över 10 miljoner kronor.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00