Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lagrådsremiss för att förbättra regelverket för organdonation

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på nya regler kring organdonation. Syftet med förslagen är att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande donations- och transplantationsverksamhet och på sikt även öka antalet organdonationer. Bland annat föreslår regeringen att det så kallande närståendevetot tas bort.

– Det finns idag en hög donationsvilja i befolkningen och regeringen vill möjliggöra fler donationer. Bland annat genom att närståendevetot tas bort, säger socialminister Lena Hallengren.

Ett av förslagen i lagrådsremissen är att ta bort det så kallade närståendevetot, det vill säga den rätt som närstående i dag har att förbjuda donation om den möjliga donatorns inställning till donation är okänd. Förslaget innebär att närståendes roll renodlas till att förmedla information om den möjliga donatorns inställ­ning och uttolka den möjliga donatorns vilja, i de fall där personen i fråga inte uttryckligen har lämnat sitt medgivande till eller motsatt sig donation.

Vidare föreslås att regelverket tydliggörs för att ge ett tydligare lagstöd för organbevarande behandling, det vill säga medicinska insatser hos en möjlig donator som i de flesta fall är nödvändig för att donation efter döden ska kunna äga rum.

Det föreslås även att ett donationsingrepp inte ska får göras om den avlidne vid sin död var vuxen och hade en funktionsnedsättning av sådan art och grad att personen i fråga uppenbarligen aldrig haft förmågan att förstå innebörden av och ta ställning till donation. Syftet är att skydda personer från ingrepp som de själva inte har kunnat ta ställning till.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter