Pressmeddelande från Miljödepartementet

Svenskt initiativ minskar utsläppsutrymmet inom EU ETS

Publicerad

Den 1 januari 2021 går EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) in i en ny handelsperiod. Flera nya bestämmelser kommer att börja gälla, bland annat introduceras en mekanism för att ta bort överblivna utsläppsrätter från systemet, så att dessa utsläppsrätter inte kan nyttjas. Mekanismen är resultatet av ett svenskt förslag i den senaste förhandlingen. Regeringen beslutar idag om en lagrådsremiss för att anpassa svenska regler till de nya bestämmelserna i EU:s utsläppshandel.

− Jag är oerhört stolt över Sveriges ledande roll i den senaste revideringen av EU:s utsläppshandel. De senaste åren har vi sett vilken effekt det svenska förslaget har haft och det visar vilken stor skillnad ett litet ambitiöst land kan göra, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin. 

Mekanismen innebär att utsläppsutrymmet inom systemet kommer att minska med uppskattningsvis 2,5 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar ca 50 gånger Sveriges totala årliga utsläpp.

Priset på utsläppsrätter har ökat

Att framtida överskott av utsläppsrätter kommer tas bort från systemet har bidragit till att priset på utsläppsrätter ökat kraftigt sedan 2018. I praktiken innebär detta att det blir allt dyrare att släppa ut växthusgaser vilket bland annat har lett till att flera europeiska kolkraftverk har stängt ner. Under 2019 minskade utsläppen i de sektorer som ingår i EU ETS med nästan 9 % jämfört med 2018.

Förslaget i lagrådsremissen innebär att nuvarande lag om handel med utsläppsrätter från och med 1 januari 2021 ersätts med en ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser.

Den nya lagen innebär dels ett genomförande av och anpassning till nya EU-bestämmelser som träder i kraft från årsskiftet, dels en uppdatering och översyn av det svenska regelverket för handel med utsläppsrätter. Exempelvis förenklas regelverket genom att detaljerade bestämmelser i större utsträckning än i dag kommer att beslutas av regeringen genom förordning. Straffskalan för brott mot lagen skärps också från böter eller fängelse i högst ett år till böter eller fängelse i högst två år.