Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag att studera våld i nära relationer bland unga

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att ge Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka våld i nära relationer bland unga. I uppdraget ingår också att övergripande sammanställa vad forskningen säger om orsakerna bakom sådant våld.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem som orsakar ett stort lidande för många. Unga personer verkar vara särskilt utsatta för sådant våld. För att kunna förebygga våld i nära relationer bland unga krävs kunskap om vilka faktorer som kan förklara att våldet utövas, och vilka åtgärder som är effektiva för att förebygga det. Det behövs även särskild kunskap om vilka olikheter som finns i jämförelse med våld i nära relationer bland äldre personer.

Uppdrag att studera åtgärder mot våld i nära relationer bland unga

Mot denna bakgrund ska Brå, utifrån svensk och internationell forskning, identifiera förebyggande och stödjande åtgärder mot våld i nära relation bland unga, samt identifiera vilka kunskapsluckor som finns.

Brå ska även lämna förslag på strategiska åtgärder för hur samhällets förmåga i bred bemärkelse kan förbättras för att förebygga våld i nära relationer bland unga.

– Att motverka våld i nära relationer är högt prioriterat av regeringen. Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra så är det männen som måste förändras, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 oktober 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh