Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Proposition om genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Publicerad

Sverige står inför en risk att stämmas i EU-domstolen med anledning av det försenade genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. För att Sverige ska undvika en stämning och snarast uppfylla EU-direktivets krav har regeringen beslutat en proposition med förslag på de ändringar som krävs för att genomföra ändringsdirektivet.

Den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller en internationellt sett hög skyddsnivå och uppfyller i många avseenden redan de krav som ställs i ändringsdirektivet. Det är dock nödvändigt att genomföra vissa ändringar i vapenlagstiftningen samt i lagen om krigsmateriel och i lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Ett av förslagen innebär att vissa stora magasin för halvautomatiska skjutvapen med centralantändning och helautomatiska vapen ska regleras i vapenlagen. Sådana vapenmagasin ska regleras på i princip samma sätt som ammunition, vilket exempelvis innebär att jägare och sportskyttar med vapentillstånd inte behöver ansöka om tillstånd för magasin som passar till deras vapen.

Förslagen innebär även att kraven på märkning och registrering utökas och att vapenmäklarverksamhet regleras på samma sätt som vapenhandlarverksamhet. I propositionen görs dessutom bedömningen att den reglering av omprövning av vapentillstånd som redan gäller i Sverige får anses uppfylla EU-direktivets krav.

Propositionen innehåller också förslag till lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare. Även ljuddämpare ska regleras på i princip samma sätt som ammunition, vilket alltså innebär att jägare och sportskyttar inte behöver ansöka om tillstånd för ljuddämpare som passar till deras vapen. Förslaget innebär att legala vapeninnehavare får en minskad administration men att en hög skyddsnivå kan bibehållas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.