Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stärkt hälsa för placerade barn

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser för att stärka förutsättningarna för att placerade barn och unga får tillgång till en god hälso- och sjukvård, tandvård och en obruten skolgång.

– Vi har de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården. Placerade barn och unga är en särskild utsatt grupp vad gäller hälsa och utbildning och för regeringen är det viktigt att skapa förutsättningar för en stark och väl fungerande socialtjänst som möter deras behov, säger socialminister Lena Hallengren.

Mellan tre och fyra procent av alla barn och unga i Sverige placeras någon gång under barndomen i familjehem eller i hem för vård eller boende (HVB). De som utreds för, eller befinner sig i, social dygnsvård har visats ha betydligt mer hälsoproblem och större behov av hälso- och sjukvård och tandvård än andra jämnåriga. Det gäller såväl fysisk som psykisk hälsa samt tandhälsa.

Det är också vanligt att dessa barn och unga har svårigheter att genomföra en obruten skolgång. Detta är särskilt vanligt bland ensam­kommande barn och unga. Samtidigt visar forskning att en väl fungerande skolgång är en av de viktigaste faktorerna för barnets eller den unges utveckling.

Regeringen ger med bakgrund av detta Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser för att långsiktigt stärka förutsättningarna för att placerade barn och unga ska få tillgång till en god hälso- och sjukvård, tandvård och en obruten skol­gång. Socialstyrelsen ska dels se över behovet av kunskap och stödmaterial inom den sociala barn- och ungdomsvården, hälso- och sjukvården och tandvården i dessa frågor, dels vidta kunskaps­höjande insatser i syfte att stödja huvudmän samt yrkes­verksamma i berörda verksamheter. Särskilt fokus i uppdraget ska ligga på psykiatrisk och psykologisk vård.

Socialstyrelsen ska lämna en delredovisning, med en plan för uppdragets genomförande, senast den 30 april 2021. Myndigheten ska därefter årligen, under perioden 2022–2023, senast den 30 april, delredovisa uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2024. 

 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström