Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Riksgäldskontoret att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut gröna kreditgarantier

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut gröna kreditgarantier.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen statliga kreditgarantier till gröna investeringar i Sverige. Sådana kreditgarantier kan bidra till att möjliggöra finansiering av samhällsviktiga industriinvesteringar, vilket ökar möjligheterna för en omställning till en mer cirkulär ekonomi och till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket.

Riksgälden ansvarar för statens centrala finansförvaltning. Efter uppdrag från regeringen kan myndigheten även ställa ut statliga garantier. Myndigheten har därutöver erfarenhet av att beakta miljö- och klimatmål i finansförvaltningen, nu senast genom den statliga gröna obligationen.

Riksgäldskontoret ska inom uppdraget samverka med andra berörda myndigheter.

Kreditgarantierna kommer bedömas utifrån teknikneutrala kriterier och föreslås kunna ställas ut under flera år. Under 2021 föreslås kreditgarantierna uppgår till högst 10 miljarder kronor. För 2022 beräknas garantiramen till 15 miljarder kronor och för 2023 till 25 miljarder kronor. Kreditgarantierna kommer att utformas så att åtgärden är förenlig med EU:s regler om statligt stöd.

 

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Malin Rosenbeck
Departementssekreterare
Telefon 08- 405 83 95
e-post till Malin Rosenbeck, via registrator