Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Äldremiljarder till landets kommuner

Publicerad

Regeringen har beslutat om regleringsbrev för Socialstyrelsen för 2021. Myndigheten får bland annat i uppdrag att fördela 4 miljarder kronor under 2021 till landets kommuner för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

Medlen får användas utifrån lokala behov för att förbättra och utveckla verksamheten. Några exempel på utvecklingsområden är utveckling av arbetsmiljö och arbetsvillkor, ökad personalkontinuiteten, förbättrad samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala hälso- och sjukvården, förebyggande smittspridning och utvecklat stöd till anhörigvårdare.  

Socialstyrelsen får även ett uppdrag när det gäller att motverka ensamhet bland äldre och att säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom. För detta uppdrag får myndigheten 610 miljoner kronor att använda under 2021.

250 miljoner till familjehemsvård

Familjehem är den vanligaste placeringsformen [HW1] och de barn som placeras idag har ofta särskilda behov som behöver tillgodoses av familjehem och socialtjänst. Regeringen vill därför ge kommunerna bättre förutsättningar till att stimulera familjehemsplaceringar genom ett ekonomiskt stöd som ska fördelas av Socialstyrelsen.  

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att fördela 248,5 miljoner kronor under 2021 till kommunerna för att subventionera familjehemsplaceringar för barn och unga i utsatthet som av någon anledning inte kan bo i det egna hemmet. Socialstyrelsen får använda högst 1,5 miljoner kronor för egna kostnader kopplade till arbetet.

Nytt utbildnings- och kunskapsmaterial om personlig assistans

Socialstyrelsen får också i uppdrag att ta fram och förvalta ett digitalt utbildnings- och kunskapsmaterial om personlig assistans som riktar sig till personliga assistenter och arbetsledare. Utbildningsmaterialet ska innehålla information om grundläggande lagar och rättigheter inom LSS, arbetsmiljö, systematiskt kvalitetsarbete och mänskliga rättigheter.

Regeringen har uppmärksammat att det finns behov av ett samlat utbildnings- och kunskapsmaterial som kan användas vid introduktionsutbildningar och som kunskapsbank för assistansanvändare och närstående.

Socialnämndens möjligheter att ta del av uppgifter ur misstanke- och belastningsregistren behöver förtydligas

För att förbättra socialnämndens möjligheter att se till att barn och unga får det stöd och skydd de behöver ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur socialnämndens förutsättningar att ta del av uppgifter ur misstanke- och belastningsregistren kan förtydligas. Myndigheten ska också utreda om det finns behov av att utvidga socialnämndens möjligheter att ta del av uppgifter ur registren.

Kartläggning och analys av specifika vård- och stödbehov vid adoption

Socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra en kartläggning och analys av hur hälso- och sjukvården och socialtjänsten möter specifika vård- och stödbehov vid adoption. Särskilt fokus i uppdraget ska ligga på vård och stödinsatser vid psykisk ohälsa.

Forskning indikerar att den psykiska ohälsan för adopterade är högre än för befolkningen i övrigt. Genom uppdraget till Socialstyrelsen vill regeringen höja kompetensen inom området för att bättre kunna möta de behov som finns.

Regleringsbrev för budgetåret 2021

När riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen är klar i slutet av 2020 beslutar regeringen om regleringsbrev till samtliga myndigheter. Regleringsbreven beskriver till exempel vilket mål och uppdrag myndigheten har och hur mycket pengar den får använda från statens budget. Samtliga brev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats: www.esv.se

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter