Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kortare handläggningstider och minskade felaktiga utbetalningar i Pensionsmyndighetens regleringsbrev

Publicerad

I Pensionsmyndighetens regleringsbrev för 2021 fortsätter regeringens satsning för att korta handläggningstiderna för bostadstillägget. Myndigheten får även ett nytt mål för att motverka felaktiga utbetalningar, med tillhörande återrapporteringskrav.

Pensionsmyndigheten får fortsatt i uppdrag att förkorta handläggningstiden för nyansökningar om bostadstillägg. Den genomsnittliga handläggningstiden ska vara högst 40 dagar vid utgången av 2021. Myndigheten ska även fortsätta arbetet med att öka servicenivån genom att korta ned kötiderna i telefon. Andelen besvarade samtal inom tio minuter ska öka till 75 procent.

– Handläggningstiderna för bostadstillägg måste fortsätta minska. I budgeten för 2021 skjuter regeringen till mer resurser för att få ner väntetiden och vi förväntar oss positiva resultat under nästa år, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet är en prioriterad fråga för regeringen. Pensionsmyndigheten får ett mål i regleringsbrevet att motverka felaktiga utbetalningar samt tillhörande återrapporteringskrav om bland annat misstänkta bidragsbrott. Dessutom syftar det nya uppdraget Rätt från början till att motverka felaktiga utbetalningar genom att stötta den som ansöker att lämna rätt uppgifter vid ansökan och under tid med ersättning.

Regeringens arbete för högre pensioner fortsätter. Därför höjs pensionen för personer som har arbetat ett helt arbetsliv med låg lön genom ett inkomstpensionstillägg. Tillägget är nu del i regleringsbrevet och myndighetens förvaltningsanslag har stärkts för genomförandet av reformen. Regeringen avsätter nästan två miljarder kronor för 2021 för utgifter för inkomstpensionstillägget.

I Pensionsmyndighetens regleringsbrev för 2021 ingår även

  • Återrapporteringskrav kring mörkertalet inom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Mörkertalet är viktigt att följa för regeringen, för att säkerställa att den som har rätt till förmånen får den.
  • Månatlig uppföljning av handläggningen av bostadstillägg och kundservice, utifrån den handlingsplan som Pensionsmyndigheten redovisade 2020.
  • Nytt uppdrag gällande pensionsnivå utifrån längd på arbetsliv och inkomstnivå, i syfte att ge regeringen fördjupad information.

Regleringsbrev för budgetåret 2021

När riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen är klar i slutet av 2020 beslutar regeringen om regleringsbrev till samtliga myndigheter. Regleringsbreven beskriver till exempel vilket mål och uppdrag myndigheten har, och hur mycket pengar myndigheten får använda från statens budget.

Samtliga regleringsbrev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats: www.esv.se.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter