Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mer samverkan i arbetet mot antibiotikaresistens

Publicerad

Antibiotikaresistens är ett växande hot mot människors och djurs hälsa i Sverige såväl som globalt. Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk får nu i uppdrag av regeringen att gemensamt ansvara för en nationell samverkansfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens. Uppdraget är en förlängning av det uppdrag som gavs till myndigheterna 2012 och som förnyades 2017.

– Antibiotikaresistens orsakar globalt hundratusentals människors död varje år. För att tackla frågan krävs insatser inom ett flertal områden, såsom människors och djurs hälsa, miljö, forskning och internationellt samarbete, säger socialminister Lena Hallengren.

–  På djurhälsoområdet har den svenska modellen med förebyggande arbete och en stark samverkan mellan stat, näring och forskning gjort att vi har en mycket låg användning av antibiotika i djurhållningen i förhållande till andra länder. Fortsatt samverkan mellan olika aktörer och ett tvärsektoriellt angreppssätt är nödvändigt i arbetet mot antibiotikaresistens, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk ska i samverkan med en rad andra myndigheter och icke-statliga aktörer uppdatera den nuvarande tvärsektoriella handlingsplanen mot antibiotikaresistens. Den uppdaterade planen ska gälla till och med 2024. Arbetet ska utgå från och vara i linje med den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens som beslutades i februari 2020.

Uppdraget ska redovisas årligen senast den 31 december. Den uppdaterade handlingsplanen ska redovisas så snart som möjligt under 2021 och därefter löpande i samband med att handlings­planen eventuellt uppdateras ytterligare. Den delredovisning som ska lämnas senast den 31 december 2022 ska inkludera en utvärdering av samverkans­funktionens arbete. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2024. 

Följande myndigheter ska bidra till arbetet inom ramen för uppdraget:

Arbets­miljöverket, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forsknings­rådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Havs- och vatten­myndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Verket för innovations­system (Vinnova) och Vetenskapsrådet.

Sveriges strategi för arbetet mot antibiotikaresistens

Regeringen beslutade i februari 2020 om en uppdaterad svensk strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Strategin ska ligga till grund för Sveriges arbete med att bromsa uppkomst och spridning av antibiotikaresistens, samt med att förebygga och hantera dess konsekvenser. Strategin omfattar nationellt och internationellt arbete och gäller till och med 2023.

Regeringen anser att Sverige ska visa ledarskap i det internationella arbetet mot antibiotikaresistens. Det gäller multilaterala processer, arbetet inom EU samt bilaterala kontakter och samarbeten.

Läs mer om strategin här.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot
Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.