Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förbättrade nationella kvalitetsregister inom psykiatrin

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att beskriva, analysera och lämna förslag på hur Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) samt respektive regions arbete med nationella kvalitetsregister inom psykiatriområdet kan förbättras. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

De nationella kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården ska användas för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring och forskning. Användning av data från kvalitetsregistren har visat sig bidra till att vården kunnat införa mer effektiva metoder, och att vårdskadorna har minskat.

Merparten av kvalitetsregistren inom området psykisk ohälsa har dock brister, bland annat avseende insamling av data. Socialstyrelsen får därför i uppdrag att beskriva, analysera och lämna förslag på hur nationella kvalitetsregister inom psykiatriområdet kan förbättras.

Uppdraget ska bidra med vägledning som kan öka kvaliteten på de nationella registren inom psykiatriområdet, så att de i större utsträckning kan användas för förbättringsarbete. Det handlar bland annat om förbättrad datakvalitet, ökad enhetlighet samt förenklad informationshantering och sambearbetning. I uppdraget ingår även att se över om den administrativa bördan av att lämna in uppgifter kan minskas.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2021. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 april 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter