Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förstärkt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omsättningsstöd till handelsbolag

Publicerad

Som regeringen tidigare har meddelat kommer omsättningsstödet till enskilda näringsidkare som för närvarande gäller tiden mars till juli 2020 att förlängas till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. Regeringen har även tidigare meddelat att det kommer att införas ett särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Det stödet kommer att omfatta motsvarande tid, dvs. mars 2020 till februari 2021. Regeringen kan idag meddela att stödnivån i stödet höjs från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Frågor och svar

Handläggande myndigheter är Boverket och Länsstyrelsen. Ansökan sker på Boverkets webbplats.

Stöden kan ännu inte sökas. Först måste regeringen besluta om förordningar som reglerar det förlängda stödet till enskilda näringsidkare samt det nya stödet till handelsbolag med minst en fysisk delägare. Regeringen avser att göra det så fort som möjligt efter att riksdagen fattat nödvändiga beslut. Efter att de nya reglerna har trätt i kraft kommer stöden kunna sökas.

Ansökan kommer att kunna göras så fort beslut fattats om de nya reglerna och de har trätt i kraft. Regeringen arbetar för att de nya reglerna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt. Målsättningen är att det ska kunna ske i början på mars.

För stödperioden augusti-oktober 2020 kan man få maximalt 72 000 kr.

För stödperioden november-december 2020 kan man få maximalt 48 000 kr.

För stödperioden januari-februari 2021 kan man få maximalt 48 000 kr.

För stödperioden augusti-oktober 2020 ska man haft ett omsättningstapp på 40 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning om 200 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 75 procent av omsättningstappet.

För stödperioden november-december 2020 ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning om 180 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 90 procent av omsättningstappet.

För stödperioden januari-februari 2021 ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning om 180 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 90 procent av omsättningstappet.

Ansökan kommer att kunna göras så fort beslut fattats om de nya reglerna och de har trätt i kraft. Regeringen arbetar för att de nya reglerna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt. Målsättningen är att det ska kunna ske i mitten på mars.

För att hjälpa enskilda näringsidkare att överbrygga de ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19-pandemin infördes i november 2020 ett särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare omfattar enligt den nu gällande förordningen tiden mars till juli 2020.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars – juli 2020

Stödet riktar sig till enskilda näringsidkare som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Stödet omfattar tre olika stödperioder. För stödperioden mars – april 2020 ska den enskilda näringsidkaren ha tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgörs av motsvarande period 2019. För stödperioden maj är motsvarande nivå 40 procent och för stödperioden juni – juli 50 procent.

Som förutsättning för stödet gäller att den enskilde näringsidkaren bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkänd för F-skatt samt att nettoomsättning under 2019 uppgick till minst 200 000 kronor. Stöd lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet. För tiden mars – juli kan stöd lämnas med högst 120 000 kronor per företag.

Länsstyrelserna handlägger och beslutar om stödet. Ansökan om stöd görs via Boverkets webbplats som också betalar ut stödet. Ansökningsperioden för omsättningsstödet för perioden mars – juli är öppen till och med den 31 januari 2021.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020 – februari 2021

Regeringen har tidigare meddelat att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kommer att förlängas till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. För stödperioden augusti – oktober 2020 ska den enskilde näringsidkaren ha tappat minst 40 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgörs av motsvarande period 2019. För stödperioden november – december är motsvarande nivå 30 procent. Den nivån gäller även för stödperioden januari – februari 2021.

Omsättningskravet för 2019 kommer vid förlängningen av omsättningsstödet fortsatt att vara 200 000 kronor för stödperioden augusti – oktober 2020. Från och med november sänks omsättningskravet till 180 000 kronor. Det görs för att fler enskilda näringsidkare ska kunna ta del av stödet. För stödperioden augusti – oktober uppgår det maximala stödet per företag till 72 000 kronor. För stödperioden november – december 2020 kan stöd utgå med maximalt 48 000 kronor. Detsamma gäller för stödperioden januari – februari 2021.

Omsättningsstöd riktat till handelsbolag

Regeringen har även sedan tidigare meddelat att det kommer att införas ett särskilt omsättningsstöd riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Det stödet kommer att utformas på motsvarande sätt som omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.

Förlängningen av omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt det nya stödet riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare kräver förberedelser, bl.a. i form av nya förordningar som reglerar förutsättningarna för förlängningen respektive det nya stödet. Det innebär att det blir nya ansökningsomgångar för det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt en ny ansökan för stödet som riktar sig till handelsbolag.

Handläggning av stöden

Länsstyrelserna kommer att handlägga och besluta även om det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt det särskilda omsättningsstödet riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en fysisk delägare. Ansökan om stöden kommer att göras via Boverkets webbplats som också betalar ut stödet. När de nya förordningarna trätt i kraft kommer myndigheterna att tillhandahålla information om hur ansökan ska göras.

Nya stödnivåer

Regeringen kan nu också meddela att stödnivån i stödet kommer att förstärkas från och med stödperioden november – december 2020. Stödnivån kommer att vara 90 procent av omsättningstappet istället för 75 procent. Detta görs mot bakgrund av de skärpta restriktioner som infördes i november 2020 för att begränsa smittspridningen och som kan få ytterligare negativa ekonomiska konsekvenser för små företag. Det gäller både omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och det särskilda omsättningsstödet riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en person som fysisk delägare.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.