Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag till Migrationsverket att förbereda införandet av en obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande

Publicerad

Alla asylsökande som kommer till Sverige ska genomgå en obligatorisk samhällsintroduktion under ankomsttiden. Regeringen har fattat beslut om att ge Migrationsverket i uppdrag att förbereda införandet av en sådan introduktion senast den 1 oktober i år.

– Alla asylsökande som vistas här i landet ska veta vilka rättig­heter och skyldig­heter som gäller och hur livet här ser ut. Samhälls­introduk­tionen ska vara en del av asyl­processen och den ska fungera som en naturlig start på en kedja av etablerings­främjande insatser som ges asyl­sökande i Sverige, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Uppdrag till Migrationsverket att förbereda införandet av en obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande

Tanken är att bygga ut den befintliga information som Migrations­verket erbjuder asyl­sökande till en mer samman­hängande och omfat­tande samhälls­introduktion. Denna intro­duktion, som alla asyl­sökande ska genomgå under den allra första tiden i Sverige, ska motsvara en heldag.

Samhälls­intro­duk­tionen kommer, förutom grund­läggande infor­mation om asyl­processen, också innehålla informa­tion om svensk lag­stiftning samt demokrati, normer och värderingar. Det kan till exempel handla om infor­mation om reglerna som gäller för eget boende, heders­relaterat våld och förtryck samt skydd mot diskri­mi­nering och kränkande sär­behand­ling.

I uppdraget ingår att ta fram ett förslag på hur samhälls­introduktionen ska utformas. Intro­duk­tionen ska som utgångs­punkt lämnas muntligt på plats i Migrations­verkets lokaler, men kan kombi­neras med bland annat digitala själv­studier. Utgångs­punkten ska vara att kvinnor och män ska ha lika förut­sätt­ningar att kunna delta.

Redovisning av upp­draget ska ske den 28 april i år. En utvär­dering av tillhanda­hållandet av samhälls­intro­duktionen ska ske under 2023.

Uppdraget ges med anledning av den sak­politiska överens­kommelsen mellan regerings­partierna, Center­partiet och Libera­lerna och Mot­tagande­utred­ningens förslag om obliga­toriskt deltagande i samhälls­information.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh