Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag på nya regler för att identifiera fler personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en propo­sition till riksdagen med förslag som innebär utökade befogen­heter för polisen vid inre utlän­nings­kontroller. Det lämnas också förslag som syftar till att mot­verka missbruk av rese­dokument och främ­lings­pass som utfärdas av Migrations­verket.

För att kunna upprätthålla den reglerade invandringen är det nöd­vändigt att kunna klar­lägga om personer som befinner sig i Sverige har rätt att vistas här. Att veta vem som finns i landet är också viktigt ur ett säker­hets­perspektiv.

– Det är oacceptabelt att personer vistas i Sverige utan tillstånd. Nu ökar vi polisens förut­sätt­ningar att kunna identi­fiera fler personer. Vi för­svårar också för dem som vill miss­bruka rese­hand­lingar för att olov­ligen resa in i Sverige, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Prop. 2020/21:159 Vissa identitets­frågor inom utlännings­rätten

Utländska medborgare som vistas i Sverige är skyldiga att på begäran över­lämna sitt pass och andra hand­lingar till polisen för att visa att han eller hon har rätt att uppe­hålla sig här. I proposi­tionen föreslår regeringen ytter­ligare verktyg till myndig­heterna för att kontrollera detta. Till exempel blir det möjligt att foto­grafera och, förutsatt att personen har fyllt 14 år, ta finger­avtryck vid inre utlän­nings­kontroller. Om det visar sig att perso­nen inte har rätt att vistas i Sverige ska upp­gifterna kunna lagras i ett register för fram­tida jäm­förelser.

I proposi­tionen föreslår rege­ringen också att till­gången till rese­dokument och främlings­pass som utfärdas av Migrations­verket begränsas. Bland annat ska främlings­pass i vissa fall kunna beviljas högst tre gånger under en fem­årsperiod. Främlings­pass och rese­doku­ment ska också kunna åter­kallas om inne­havaren inte längre har rätt till sådana doku­ment.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00