Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska analysera uppdämda vårdbehov

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att analysera uppdämda vårdbehov inom hälso- och sjukvården som uppstått som en konsekvens av covid-19-pandemin. De uppdämda vårdbehoven ska sammanställas och redovisas i en nationell lägesbild.

Pandemin har inneburit en stor påfrestning för hälso- och sjukvården, och en stor andel av den planerade vården har ställts in för att prioritera omhändertagandet av patienter med covid-19. Det finns också indikationer på att invånare i viss mån avvaktat eller till och med avstått från att söka vård under pandemin. När hälso- och sjukvården återgår till normalläge igen finns det risk för att befolkningens samlade behov av hälso- och sjukvård är större än innan utbrottet av covid-19.

Socialstyrelsen ska mot denna bakgrund analysera utvecklingen av nya, förändrade och utökade vårdbehov inom den regionalt och kommunalt finansierade hälso- och sjukvården. Myndigheten ska analysera vad detta kan komma att innebära i form av en utökad och förändrad efterfrågan av vård på kort och lång sikt, samt hälso- och sjukvårdens förutsättningar och eventuella hinder för att tillgodose dessa behov. I detta ingår också utökade behov av exempelvis vård vid psykisk ohälsa, rehabiliterande insatser samt förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Socialstyrelsen ska senast den 1 oktober 2021 redovisa en nationell lägesbild över de uppdämda vårdbehoven, samt föreslå ändamålsenliga och effektiva insatser på nationell och regional nivå för att patienternas behov omhändertas på kort och lång sikt.

Slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 31 mars 2022.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Mer om regeringens arbete med uppdämda vårdbehov med anledning av covid-19-pandemin

För att stödja hälso- och sjukvården i att hantera den uppskjutna vården och covid-19-relaterad vård har regeringen avsatt 4 miljarder kronor till regionerna i budgetpropositionen för 2021. För 2022 beräknas 4 miljarder kronor.

Socialstyrelsen fick i juni 2020 i uppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov samt följa och analysera väntetider och vårdköer i hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på konsekvenser av covid-19 (S2020/05634).

I augusti 2020 tillsatte regeringen en delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården (S 2020:12) med fokus på kortare väntetider. I uppdraget ingår bland annat att stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för förbättrad tillgänglighet. I detta ingår att stödja regionerna i att säkerställa tillgängligheten såväl under som efter utbrottet av covid-19.

I december 2020 tecknade regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, där 2,9 miljarder kronor avsätts till insatser för att förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna i hälso- och sjukvården.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter