Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nu läggs grunden för regeringens arbete med den förnyade ANDTS-strategin 2021–2025

Publicerad

Nu ger regeringen centrala myndigheter på ANDTS-området i uppdrag att påbörja arbetet med den förnyade strategin när det gäller politiken för alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar.

Tre uppdrag har beslutats som tillsammans utgör en viktig del i ANDTS-arbetet:

  • Folkhälsomyndigheten, som sedan tidigare har haft en samordnande roll på ANDT-området, får 16 miljoner kronor under 2021 för att nationellt samordna och säkerställa ett effektivt och evidensbaserat arbete när det gäller ANDTS-frågor. Myndigheten ska även ansvara för att ta fram en samlad verksamhetsrapportering, utveckla uppföljningssystem samt ta initiativ och utforma insatser inom ramen för uppdraget.

  • Socialstyrelsen får i uppdrag att stödja genomförandet av strategin med fokus på att alla med missbruk, skadligt bruk och beroende ska få tillgång till vård och stöd efter behov. Myndigheten ska även bidra till det nationella uppföljningssystem med indikatorer som förvaltas av Folkhälsomyndigheten. Socialstyrelsen får för detta 5 miljoner kronor att använda för 2021.

  • Regeringen ger också länsstyrelserna i uppdrag att utveckla arbetet med tillsynen av alkohol samt tobaks- och nikotinprodukter. Länsstyrelserna ska vara länken mellan den nationella och kommunala nivån, och deras samordnande roll är viktig för att stödja kommunerna. Länsstyrelserna får för detta använda 12,6 miljoner kronor under 2021.

Mer om regeringens ANDTS-strategi 2021–2025

• Strategin ska särskilt skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar.

• Regeringen har föreslagit att spel om pengar ska inkluderas i strategin, eftersom spelberoende utgör ett folkhälsoproblem. Personer med spelberoende har ofta sämre allmän och psykisk hälsa, ekonomiska problem och en riskkonsumtion av alkohol, tobak och narkotika. Ökat spelberoende innebär även ökad risk för suicid.

• Regeringen anser att den förnyade strategin behöver ha ett starkt fokus på narkotikaprevention. Narkotikan innebär stora negativa konsekvenser för enskilda men också samhället i stort, exempelvis genom ökad brottslighet och otrygghet. Narkotikaklassade förskrivna och icke-förskrivna läkemedel bör inkluderas i strategin.

• Regeringen föreslår en nollvision avseende dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

• Tobak föreslås omdefinieras till tobaks- och nikotinprodukter. I dag finns flera former av nikotinprodukter som inte innehåller tobak, och som därmed inte omfattas av det regelverk som gäller för tobaksprodukter.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter