Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår ändrade regler i utlänningslagen

Publicerad

Regeringen har i dag lämnat över en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i utlänningslagen. Ändringarna föreslås för att den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, med ett humant, rättssäkert och effektivt regelverk som inte väsentligen avviker från de i andra EU-länder.

– Nu tar vi nästa steg mot ett regelverk som syftar till en långsiktigt hållbar migrationspolitik och som samtidigt är utformat så att ordningen med tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel inte får orimliga effekter, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslagen i propositionen, som bygger på Migrationskommitténs betänkande och förslagen i den kompletterande promemorian, innebär bland annat att uppehållstillstånd som beviljas för skyddsbehövande med flera som huvudregel ska vara tidsbegränsade. Permanent uppehållstillstånd ska tidigast kunna beviljas efter minst tre år med tidsbegränsat uppehållstillstånd och endast om vissa särskilda krav är uppfyllda, däribland ett krav på försörjning. Det föreslås även ett skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Prop 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen

I propositionen gör regeringen bedömningen att det fortsatt ska vara möjligt för barn att beviljas uppehållstillstånd om det finns särskilt ömmande omständigheter. Det föreslås också att det ska vara möjligt för en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige, att kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00