Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stora budgetsatsningar för att bekämpa smittspridningen av covid-19 och hantera pandemins effekter

Publicerad

Regeringen föreslår en rad åtgärder för att fortsätta bekämpa smittspridningen av covid-19 och hantera dess effekter. Extra medel tillförs kommuner och regioner för åtgärder inom hälso- och sjukvården bland annat när det gäller vaccinationer, testning och smittspårning, sjuktransporter och ersättning för uppskjuten vård och covid-19 relaterad vård. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och IVO får också förstärkta resurser för att hantera pandemin. Medel anslås också för uppföljning av hur den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen efterlevs. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Förslagen är en del av den kommande vårändringsbudgeten samt i den extra ändringsbudget som idag lämnas till Riksdagen

Förstärkta resurser till kommuner, regioner och länsstyrelser

Regeringen föreslår att ytterligare 2 miljarder kronor avsätts för att stödja regionerna i hanteringen av covid-19-relaterad vård och uppskjuten vård till följd av pandemin. Totalt avsätter regeringen därmed 6 miljarder kronor för detta ändamål under 2021.

Regeringen föreslår ytterligare 1,65 miljarder kronor för storskalig testning och smittspårning. Medlen ska användas till att fortsatt stödja regionerna och Folkhälsomyndigheten i deras arbetet med testning av covid-19. Förslaget innebär att det totalt avsätts cirka 10,5 miljarder kronor för testning och smittspårning 2021.

Regeringen föreslår ytterligare 700 miljoner kronor till regionerna för vaccinationer mot covid-19. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingick den 8 december 2020 en överenskommelse om att staten åtar sig att betala för vaccin och vaccinationer. Sedan dess har vaccinationsviljan i befolkningen ökat, vilket medför att ersättningen till regionerna också väntas öka. Ändringar i leveranser kan också medföra att en högre andel behöver vaccineras med tvådosvaccin i stället för med endosvaccin. Ersättningen för genomförda vaccinationer höjs därför med 700 miljoner kronor till 3,9 miljarder kronor.

Regeringen föreslår ytterligare 50 miljoner kronor till skyndsamma transporter med anledning av covid-19. Sjukvården är hårt belastad på grund av pandemin och vårdplatsläget är ansträngt i många delar av landet. Patienter kan behöva flyttas mellan sjukhus med luft- eller vägburen transport för att avlasta sjukhus med hög belastning. Regioner och kommuner har redan idag möjlighet att söka ersättning med anledning av covid-19, men regeringen förlänger nu ersättningsperioden till och med 30 juni 2021 och tillför ytterligare medel. Totalt avsätter regeringen 150 miljoner kronor för ändamålet.

Kommuner, regioner och länsstyrelser föreslås också få totalt 65,6 miljoner kronor för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Medlen utbetalas med anledning av att lagen föreslås förlängas fram till och med den 30 september 2021.

Ytterligare medel för vaccininköp

Medlen för kostnaderna för vaccinköp mot covid-19 föreslås förstärkas med 1 miljard kronor. EU-kommissionen fortsätter att kontinuerligt teckna avtal med vaccintillverkare. Sverige behöver därför säkerställa finansieringen av dessa avtal och föreslår därför ytterligare 1 miljard kronor till vaccininköp under 2021. Regeringen har sedan tidigare avsatt 2 miljarder kronor under 2021. Sverige har hittills tecknat avtal med fem vaccintillverkare (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen och CureVac) samt avtal om ytterligare doser från två av tillverkarna (Pfizer och Moderna).

Statliga myndigheter får förstärkta anslag för att hantera pandemin

Folkhälsomyndigheten har en central roll i arbetet med att planera och genomföra vaccinering mot covid-19 i Sverige. Regeringen föreslår en höjning av myndighetens förvaltningsanslag med ytterligare 90 miljoner kronor för detta arbete.

Regeringen föreslår också en höjning av Socialstyrelsens förvaltningsanslag med 21,4 miljoner kronor för arbetet med covid-19-pandemin, bland annat för att stärka myndighetens krisorganisation. Socialstyrelsen har en central roll för hälso- och sjukvårdens och omsorgens beredskap och syftet med förstärkningen är att ge myndigheten goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.

Regeringen vill därutöver tillföra Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) förvaltningsanslag 10 miljoner kronor för att de ska kunna bedriva utökad tillsyn under pandemin.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot