Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förstudie om ett statligt nationellt datautrymme för bilddiagnostik

Publicerad

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie för utveckling av ett statligt, nationellt datautrymme för hälsodata inom bilddiagnostik. Tillgängliggörande av data inom bilddiagnostik kan skapa bättre förutsättningar för screening och behandling av framför allt cancer, men också på sikt bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft inom life science och AI-området.

Regeringen anser att Sverige behöver fortsätta arbetet med att tillgängliggöra data för användning av AI. Regeringens nationella life science-strategi har som ett prioriterat område att användandet av hälsodata för att skapa nytta ska öka, och samverkansprogrammet Hälsa och life science har särskilt lyft behovet att främja användandet av hälsodata i arbetet med implementering av strategin.

Möjligheterna som öppnas upp genom ökad tillgänglighet och nyttjande av hälsodata anses vara stora, vilket bland annat visats inom precisionsmedicin och beslutsstöd där utvecklingen har bidragit till ökad patientnytta, innovation och utvecklad konkurrenskraft.

I förstudien ska E-hälsomyndigheten kartlägga och beskriva vilka juridiska, tekniska och andra relevanta möjligheter respektive hinder som finns för att implementera ett hälsodatautrymme i Sverige, samt lämna förslag på lösningar. Myndigheten ska lämna förslag på en eller flera piloter som kan göras för att skapa ett statligt, nationellt hälsodatautrymme för datadelning, som i ett första skede ska användas för delning av bilddiagnostikdata inom mammografiområdet. Vidare ska myndigheten stödja och främja en eventuell svensk ansökan ur Digital Europe Programme (DIGITAL) om inrättande av ett europeiskt dataområde för hälsa.

Uppdraget förväntas även bidra till ökad sekundäranvändning av hälsodata, vilket skapar bättre förutsättning för nya och redan etablerade företag att utveckla och ta fram nya produkter och tjänster. Uppdraget förväntas också bidra med bättre möjligheter för att identifiera och rekrytera patienter till kliniska studier, vilket främjar svensk innovation och konkurrenskraft framför allt inom life science-sektorn, bland annat genom att underlätta för företag att genomföra kliniska prövningar i Sverige.

E-hälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2021. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast 1 oktober 2021, 1 mars 2022, 1 oktober 2022 samt en slutrapport senast 1 december 2022.

Beslut om regeringsuppdraget till E-hälsomyndigheten är en följd av vårändringsbudgeten för 2021, som beslutades av riksdagen den 16 juni.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot