Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Satsningar på utbildning för vuxna ska bekämpa pandemins följder

Publicerad

Många har förlorat sitt arbete under den rådande pandemin. Utrikes födda, ofta nyanlända, som står långt ifrån arbetsmarknaden har drabbats särskilt hårt av krisen. Utbildning är därför ett viktigt verktyg för att förbättra integrationen. Regeringen satsar nu ytterligare på insatser inom komvux och yrkeshögskolan för att förbättra för vuxna som har behov av att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Efter att riksdagen den 16 juni beslutade om vårändringsbudgeten för 2021 har regeringen nu fattat de beslut som krävs för att de förslagna utbildningssatsningarna ska förverkligas.

Satsning på kombinationsutbildningar

Regeringen har sedan tidigare satsat på kombinationsutbildningar där yrkesutbildning kombineras med antingen sfi eller svenska som andra språk. Kombinationsutbildningar är vanligt förekommande inom vård- och omsorg samt barn- och fritids – utbildningar. Nu fortsätter denna satsning och statsbidraget höjs för kombinationsutbildningar med stödjande insatser. För dessa platser kommer det inte att finnas krav på kommunerna om medfinansiering. Kombinationsutbildningarna är kostsamma att genomföra, och regeringen anser att det är viktigt att främja dem eftersom de leder till en yrkesutbildning som individen kan omsätta i en anställning.

Satsning på kartläggning och validering inom komvux, komvux flex

Många som kommer till komvux har tidigare införskaffade yrkeskunskaper med sig som behöver tas tillvara. För att stärka arbetet med validering avsätter regeringen medel till en tillfällig verksamhet med en sammanhållen insats av kartläggning och validering, komvux flex.

Syftet är att öka antalet valideringar som genomförs och därigenom förbättra möjligheterna för studerande att genomgå kompletterande utbildning. Genom denna insats ges individen ökade förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden.

Förstärkt vägledning och förstärkt stöd avseende svenska med yrkesinriktning inom yrkeshögskolan

Yrkeshögskolans utbud har under senare år växt och nya utbildningsmöjligheter har tillkommit. Regeringen ger nu Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att ge förstärkt vägledning om yrkeshögskolans utbildningsutbud. MYH ska ge vägledning både till potentiella studerande och till arbetsgivare som vill nyttja yrkeshögskolan för sina anställdas kompetensutveckling, vilket väntas leda till mer träffsäkra utbildningsval.

MYH får också i uppdrag att utveckla stöd till utbildningsanordnarna inom yrkeshögskolan om hur svenska med yrkesinriktning kan planeras och genomföras. Svenska med yrkesinriktning är en insats som utbildningsanordnaren kan ge studerande med ett annat modersmål än svenska, parallellt med studierna inom yrkeshögskolan, i syfte att ge de språkkunskaper som behövs för just det yrke som utbildningen leder till. Tanken är att detta på längre sikt ska leda till att fler kan slutföra sin utbildning och gå vidare till ett arbete.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00