Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning föreslår en ny lag om fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder

Publicerad

I dag har justitie- och migrations­minister Morgan Johansson tagit emot betänkandet Fri hyres­sättning vid nyproduk­tion av bostäder.

Ladda ner:

I utredningen föreslås det en modell för fri hyres­sättning vid nyproduk­tion som ska bidra till att skapa fler till­gängliga hyres­bostäder. Utred­ningen omfattar endast de lägen­heter som nyprodu­ceras, vilket är drygt en procent av det totala antalet hyres­lägen­heter. Befintliga bostads­lägenheter omfattas inte av förslagen. Bruks­värdes­systemet och systemet med presum­tions­hyra kommer att fungera på samma sätt som i dag och kan även fort­sätt­ningsvis användas som hyres­sätt­nings­modeller för nyprodu­cerade bostäder.

SOU 2021:50 Fri hyres­sättning vid nyproduk­tion av bostäder

I utredarens uppdrag har ingått att bedöma hur hyran kan justeras under pågående hyres­förhål­lande utan att hyres­gästens trygghet under­grävs. I upp­draget har också ingått att lämna förslag på hur ett väl avvägt konsu­ment­skydd kan se ut.

Utredningen föreslår bland annat att en hyres­värd och hyres­gäst fritt ska få komma överens om hyran vid inflytt­ningen. Därefter ska hyran som huvud­regel höjas i enlig­het med konsu­ment­pris­index (KPI). Utöver detta kan hyran även ändras vid ändrade förhål­landen. Om parterna inte kommer överens om hyran kan hyres­nämnden pröva hyrans storlek.

Vidare föreslår utred­ningen att fastig­hets­ägare ska göra relevant infor­mation om hyres­läget till­gänglig genom lägen­hets­registret som konsu­ment­upp­lysning.

Utredningen har letts av det tidigare hovrätts­rådet Kazimir Åberg.

Lagänd­ringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Frågan om fri hyres­sättning vid nypro­duktion är en del av januari­avtalet, en sak­politisk överens­kommelse mellan regeringen, Center­partiet och Liberalerna.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Adriana Haxhimustafa
Tf pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00