Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning om samma arbetsmiljöskydd för kvinnor och män

Publicerad

Som en del i arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 har regeringen beslutat om en arbetsmiljöutredning. Utredningen ska bland annat titta på om sanktionsavgifter bör kunna tas ut för överträdelser inom organisatorisk och social arbetsmiljö, ett utökat rådighetsansvar och utreda hur Företagshälsovårdens roll kan stärkas och utvecklas.

Ladda ner:

– Alla som arbetar i Sverige ska ha en arbetsmiljö som gör det möjligt att kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv. Genom den här utredningen tar vi ytterligare steg att förverkliga den förhöjda ambition som finns i regeringens nyligen beslutade arbetsmiljöstrategi. Det ska i så hög grad som möjligt råda förutsägbara och trygga förhållanden så att den som utför arbetet kan tillförsäkras en trygg och god arbetsmiljö oavsett hur arbetet har organiserats. Arbetsmiljöreglerna ska ge samma skydd för kvinnor och män och oavsett yrke, bransch eller sektor, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Regeringen beslutade i februari 2021 om en ny arbetsmiljöstrategi för 2021–2025. Den nya arbetsmiljöstrategin har fyra prioriterade områden, ett hållbart, hälsosamt och ett tryggt arbetsliv och en arbetsmarknad utan brott och fusk. Som en del i arbetsmiljöstrategin har regeringen idag beslutat om att tillsätta ny arbetsmiljöutredning.

Utredningen får i uppdrag att utreda tre delar i arbetsmiljöregelverket.

Sanktionsavgifter för att uppnå jämställdhet

Regeringen vill se över vissa delar av arbetsmiljölagen för att arbetsmiljöreglerna ska ge samma skydd för kvinnor och män och oavsett yrke, bransch eller sektor. Utredaren får i uppdrag att se över om Arbetsmiljöverket bör kunna ta ut sanktionsavgifter för överträdelser av föreskrifter som till exempel riktar sig mot organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ett utvidgat rådighetsansvar

Det ska i så hög grad som möjligt råda förutsägbara och trygga förhållanden så att den som utför arbetet kan tillförsäkras en trygg och god arbetsmiljö oavsett hur arbetet har organiserats. Regeringen anser därför att arbetsmiljöregelverket behöver ses över för att utreda förutsättningarna för ett utvidgat rådighetsansvar för att möta en del av de utmaningar som det moderna arbetslivet för med sig.

Företagshälsovård i det förebyggande arbetet

Företagshälsovården och dess roll i arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas och stärkas. Företagshälsovården används i låg utsträckning i det förebyggande arbetsmiljöarbetet i dag. Utredaren får därför i uppdrag att föreslå hur lagen kan förtydligas så att företagshälsovården i högre utsträckning används i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Reglerna ska inte innebära onödiga kostnader eller administration samtidigt som ett gott skydd för arbetsmiljön upprätthålls.

Regeringen utser Lenita Granlund till särskild utredare. Lenita Granlund var under tio år avtalssekreterare och andra vice ordförande i Kommunal, och har en lång erfarenhet och gedigen kunskap om arbetsmiljöarbete och passar därför särskilt väl för uppdraget att utreda utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö.

Uppdraget ska redovisas senast den 17 juni 2022.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00