Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förlängning av det förstärkta omställningsstödet

Publicerad

Efter EU-kommissionens godkännande har regeringen nu beslutat att förlänga det förstärkta omställningsstödet till företag som drabbats särskilt hårt av vissa restriktioner. Förlängningen avser perioder mellan augusti 2020 och april 2021, alltså totalt nio månader. Stödet kan sökas från och med den 16 augusti och kan uppgå till högst motsvarande 40 miljoner kronor per företag och månad.

Förlängningen innebär att stöd kan sökas för fem nya stödperioder: augusti–oktober 2020, november och december 2020, januari och februari 2021, mars 2021 respektive april 2021. Dessutom införs en särskild regel för säsongsföretag. Sådana företag kan i stället välja att söka stöd för hela niomånadersperioden som en enda stödperiod. För att kvalificeras som säsongsföretag krävs att företaget haft minst 75 procent av räkenskapsårets omsättning under en period på sex sammanhängande kalendermånader.

Precis som tidigare är ett grundläggande villkor för stöd att företaget haft ett visst omsättningstapp jämfört med samma månad eller månader 2019. I likhet med det ordinarie stödet är ett tröskeln för omsättningstapp 40 procent för stödperioden augusti–oktober 2020 och 30 procent för övriga stödperioder. Precis som tidigare är även ett ytterligare krav att ett omsättningstapp som motsvarar minst 25 procent av referensperiodens omsättning ska ha orsakats av vissa restriktioner.

Förteckningen över restriktioner som kvalificerar för stöd utökas med det tillfälliga serveringsförbud av alkohol som gällde till och med den 11 april och den begränsning av serveringsställens öppettider som gällde till och med den 30 juni.

Stöd lämnas i likhet med tidigare som en andel av de fasta kostnaderna. Hur stor andel som ersätts beror på hur stort procentuellt omsättningstapp som orsakats av de kvalificerande restriktionerna. Det högsta möjliga stödbeloppet är motsvarande 40 miljoner kronor per företag och månad. Om företaget har fått ordinarie omställningsstöd för samma period ska sådant stöd avräknas.

Stödet kan söks från och med den 16 augusti. Sista ansökningsdag är den 31 oktober.

Grundläggande krav för stöd:

  • Företaget har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med referensperioden (motsvarande månad eller månader 2019). För stödperioden augusti–oktober 2020 är kravet 40 procent.
  • Ett omsättningstapp på minst 25 procent av referensperiodens omsättning har orsakats av en eller flera kvalificerande restriktioner.

Därutöver krävs att bl.a. följande krav är uppfyllda:

  • Företaget bedriver näringsverksamhet i Sverige och har godkänts för F-skatt.
  • Omsättningen uppgick till minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutats närmast före 1 maj 2020.
  • Stödet, beräknat som en andel av de fasta kostnaderna, är minst 5 000 kr.
  • Företaget har uttömt möjligheterna till andra motsvarande stöd och försäkringsersättningar.
  • Företaget är inte ett företag som lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på.
  • Företaget lämnar in ett revisorsintyg, om det sökta beloppet är minst 100 000 kr.
  • Företaget var inte i svårigheter enligt definitionen i EU:s statsstödsregler den 31 december 2019.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Samlad information om omställningsstödet

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.