Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sveriges kulturliv ska gå stärkt ur krisen

Publicerad

(Ny version) Följande presenterades på pressträffen den 14 september.

Ladda ner:

940 miljoner kronor 2022 för att stärka kulturen

Regeringen föreslår att 940 miljoner satsas på det fria kulturlivet. Hela kulturlivets mångfald av verksamheter och aktörer har drabbats av pandemin och konsekvenserna riskerar att kvarstå under en lång tid framöver.

- Det är oerhört glädjande att kunna presentera förslag på en kraftfull satsning på den fria kulturen. Sveriges kulturliv ska gå stärkt ur den här krisen och nu vill vi säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom hela sektorn, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringens förslag utgör en satsning för att stärka den fria kulturen, filmen och konstnärernas villkor. Satsningen ska även bidra till att främja minoritetsspråken och nationella minoriteters kultur samt att stärka det internationella utbyte som kraftigt begränsats under pandemin.

Regeringen återkommer med närmare utformning av satsningen, där även den kommande återstartsutredningens förslag kommer tas i beaktande.

Regeringen föreslår produktionsincitament för film

Regeringen föreslår att 100 miljoner kronor per år avsätts permanent för att ett produktionsincitament för film ska utvecklas och införas.

Filmbranschen utgör en central del av de kulturella och kreativa näringarna i Sverige och skapar positiva effekter för såväl regional utveckling som svensk konkurrenskraft.

- Sverige är ett fantastiskt filmland fullt av producenter, manusförfattare, regissörer och skådespelare av högsta klass. Filmbranschen har länge efterfrågat ett produktionsincitament för film och äntligen går vi fram med detta förslag. Det är glädjande att denna efterlängtade reform äntligen kan bli av, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Med ett produktionsincitament för film kan Sveriges konkurrenskraft stärkas mot omvärlden. Svenska producenter som flyttat sina produktioner utomlands får stärkta incitament att flytta dem hem, men även utländska producenter får incitament att lägga sina produktioner i Sverige. Reformen ger därmed en skjuts till filmsektorn här hemma, men också till det svenska näringslivet som nu kan dra nytta av de fördelar det innebär att produktioner flyttar hit. Det handlar om möjligheter för företag inom hotell, restaurang, teknik och andra till filmen närliggande näringar.

- Detta är också en viktig reform för att filmsektorn ska kunna återhämta sig efter krisen. Det blir en injektion i det svenska film- och näringslivet i en situation när många produktioner stått still, både i Sverige och utomlands. Med ett produktionsincitament för film kan svensk filmsektor starta upp på nytt och till och med växa sig starkare, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Förslaget innebär att medel tillförs permanent från och med nästa år.

75 miljoner kronor till Stärkta bibliotek

Regeringen föreslår att 75 miljoner kronor avsätts under 2022 för att förstärka satsningen Stärkta bibliotek. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

- Biblioteken är en ovärderlig del av vårt demokratiska samhälle. Därför känns det angeläget att förstärka denna satsning som når ut i hela landet och möjliggör för folkbiblioteken att utveckla sin verksamhet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Folkbiblioteken i Sverige har en stor betydelse både som mötesplats och genom att tillhandahålla litteratur. Biblioteken är den viktigaste läsfrämjande aktören utanför skolan vilket innebär att Stärka bibliotek också är en satsning på ökat läsande.

Genom satsningen har regeringen hittills avsatt 250 miljoner kronor årligen 2018–2020 och 150 miljoner kronor 2021. Inom ramen för satsningen sökte och beviljades samtliga kommuner bidrag under 2020. Satsningen för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteks­verksamhet i hela landet har varit framgångsrik och regeringen bedömer att satsningen därför bör förstärkas 2022.

Stärkt stöd för vård av kulturmiljöer

Regeringen föreslår att Riksantikvarieämbetet tillförs 10 miljoner kronor årligen under åren 2022–2024 för att möta ett omfattande behov av stöd till vård och utveckling av kulturmiljöer över hela landet.

Genom en förstärkning av bidraget till kulturmiljövård ökar förutsättningarna för att en mångfald kulturmiljöer vårdas och bevaras för framtiden.

- Regeringens förslag möter ett stort behov och kommer att resultera i att en mångfald kulturmiljöer över hela landet vårdas och bevaras för framtiden. Förslaget bidrar till att främja ett levande kulturarv som är angeläget för människor i dag och för kommande generationer, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Genom satsningen kan fler ansökningar om vård och utveckling av kulturmiljön beviljas. Bidraget till kulturmiljövård har avgörande betydelse för att en mångfald av kulturmiljöer ska kunna bevaras, användas och utvecklas. Bidraget utgör också ett viktigt stöd för möjligheten att bevara och föra vidare det immateriella kulturarvet. Förslaget bidrar till en hållbar utveckling och till att öka genomslaget både för de nationella målen för kulturmiljöarbetet och målen för arkitektur, form och design – det som också brukar benämnas politiken för  gestaltad livsmiljö.

Stöd till vissa statligt finansierade kulturinstitutioner

Regeringen föreslår i Höständringsbudget för 2021 ett stöd på sammanlagt 95,7 miljoner kronor till vissa statligt finansierade kulturinstitutioner. Pandemin har medfört begränsade möjligheter att bedriva verksamhet, vilket inneburit kraftigt minskade intäkter.

Museer och teatrar har behövt hålla stängt eller bedriva sin verksamhet under begränsade former. Därmed har de haft svårt att uppfylla sina samhällsviktiga funktioner med att främja kulturupplevelser, kunskap och fri åsiktsbildning. Statligt finansierade kulturinstitutioner är i varierande omfattning beroende av avgiftsintäkter. Trots omfattande besparingsåtgärder och tidigare erhållna statliga krisstöd har rådande situation lett till att vissa av dessa verksamheter befinner sig i ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Inför ett återöppnade av samhället behöver institutionerna dessutom kunna återbesätta personal för att kunna bemanna och möjliggöra ett normalt öppethållande och en ändamålsenlig verksamhet.

De verksamheter som berörs av stödet är Kungliga Dramatiska teatern AB, Statens museer för världskultur, Nationalmuseum, Statens historiska museer, Moderna museet, Naturhistoriska riksmuseet, Vasamuseet, som är en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem, Stiftelsen Thielska galleriet, Stiftelsen Judiska museet, Ájtte, Svenskt- fjäll och samemuseum och Zornsamlingarna.

20 miljoner för digitalisering av kulturarvet

Regeringen föreslår att de centrala museer som är myndigheter samt Statens musikverk tillförs medel för digitalisering av kulturarvet och utveckling av digitala tjänster. Myndigheterna föreslås tillföras 20 miljoner kronor årligen för 2022 och 2023 för ändamålet.

Staten har ett ansvar för den långsiktiga förvaltningen av våra gemensamma museers samlingar. Pandemin har tydliggjort betydelsen av att museernas samlingar finns digitalt tillgängliga med kvalitativa metadata. Att ordna upp och digitisera samlingarna, dvs konvertera information från analog till digital form är dels nödvändigt för att kunna bedriva en säker och aktiv samlingsförvaltning, dels en förutsättning för både nationell och internationell forskning och kunskapsutveckling. Det är också en fråga om allas lika tillgång till det gemensamma kulturarvet.

- Att arbeta mot det kulturpolitiska målet om ett kulturarv som bevaras, används och utvecklas kräver att nödvändiga investeringar görs i digital omställning. Förslaget innebär att museerna ges förutsättningar att bevara våra gemensamma samlingar på det sätt de själva bedömer är säkrast och ger bäst förutsättningar för såväl ny kunskap som framtida publika erbjudanden, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Omställning till en i hög grad digital verksamhet har under pandemin gått fort och tvingat museerna att snabbt investera i ny teknik och personella resurser för att kunna nå ut med sin publika verksamhet. Satsningen på digitalt tillgängliga museisamlingar ska möjliggöra att denna positiva utveckling kan fortsätta samtidigt som det viktiga grundläggande digitiseringsarbetet kan fortlöpa och intensifieras.

Ökat bidrag för Skansen och de centrala museer som är stiftelser

Regeringen föreslår att bidraget till de centrala museer som är stiftelser förstärks med 20 miljoner kronor för 2022, varav 15 miljoner kronor föreslås gå till Skansen. Förslaget innebär även att anslaget förstärks med 5 miljoner kronor från och med 2023.

Förstärkningen har beräknats utifrån det stora underhållsbehov av befintliga miljöer och anläggningar som finns hos Skansen samt ett behov av en generell bidragshöjning för de centrala museer som är stiftelser.

Långsiktig finansiering av pollenövervakningen i Sverige

Regeringen föreslår att Naturhistoriska riksmuseet tillförs 15 miljoner kronor årligen från och med 2022 för att samordna pollenövervakningen i Sverige. Regeringen tar därmed ett samlat och långsiktigt ansvar för finansiering och producering av pollenprognoser i hela landet.

Förslaget möjliggör att Sveriges 2,5 miljoner pollenallergiker kommer att få tillgång till tillförlitliga pollenprognoser som kan underlätta för dem att planera sin vardag och medicinering. Pollenprognoser och data från dessa används även forskningsändamål och kliniska ändamål, till exempel vid läkemedelsprövningar.

Förstärkning av Riksarkivets förvaltningsanslag

Regeringen föreslår att Riksarkivets förvaltningsanslag förstärks med 23 mnkr under 2022 för att täcka ett underskott i Riksarkivets verksamhet med digitaliseringstjänster vid den verksamhet som bedrivs i Västernorrland. Underskottet har uppstått i ett projekt gemensamt med Skatteverket som avser att digitisera bouppteckningar och skapa en e-tjänst.

- Förslaget ger Riksarkivet möjlighet att täcka det underskott som uppstått i ett projekt som ytterst syftar till effektivisering i den statliga förvaltningen och öka servicen till enskilda medborgare, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Stöd till Föremålsvården i Kiruna för verksamhet i nya lokaler

Regeringen föreslår att bidraget till Stiftelsen Föremålsvården i Kiruna förstärks med 4 miljoner kronor från och med 2022. Föremålsvården i Kiruna behöver byta lokaler på grund av den pågående stadsomvandlingen och drabbas därmed av ökade lokalkostnader.

- Föremålsvården i Kirunas verksamheten är av stor betydelse för de nationella kulturarvsinstitutionerna genom att de erbjuder tjänster inom vård, konservering och digitalisering av svenskt kulturarv. Förstärkningen gör det möjligt för stiftelsen att fortsatt bedriva denna viktiga verksamhet i nya lokaler från och med 2022, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Stiftelsen Föremålsvården i Kiruna arbetar för att kulturarvet skall bevaras och tillhandahållas åt nuvarande och kommande generationer.

Rättelse

Den förra versionen av pressmeddelandet saknade ett stycke om produktionsincitament för film.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.