Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett snabbare agerande vid framtida kriser i fredstid

Publicerad

Regeringen beslutade igår att till­sätta en parla­men­tarisk kom­mitté som ska se över om grund­lagen behöver ändras för att kunna möjlig­göra ett snabbare agerande vid fram­tida kriser, exempel­vis en pandemi. I upp­draget ingår även att se över riks­dagens krigs­dele­gation och vissa bestäm­melser om riksdagens arbets­former.

Ladda ner:

I dag inne­håller svensk grund­lag inte några särskilda regler om landet i fredstid befinner sig i en allvarlig kris­situation. Sådana situationer får hanteras inom ramen för de all­männa reglerna som bestämmer om riksdag eller regering ska besluta om före­skrifterna. Det inne­bär att regeringen, vid en allvarlig kris som sker i fredstid, saknar möjlig­het att besluta om före­skrifter som enligt grund­lag ska beslutas av riksdagen. Det gäller oavsett hur brådskande behovet av regleringen är.

Dir. 2021:80 En översyn av regleringen om krigs­delegationen, var riksmötet hålls och regeringens normgivnings­kompetens i allvarliga fredstida kriser

Regeringen har därför beslutat om direktiv till en kom­mitté som bland annat ska se över om grund­lagen bör ändras för att möjlig­göra ett ökat utrymme för en regering att besluta före­skrifter om det upp­kommer ett all­varligt läge i freds­tid som kräver ett snabbt agerande.

– Pandemin har påverkat hela det svenska sam­hället och regeringens arbete. Det har blivit tydligt att det i all­varliga kriser, exempel­vis en pan­demi, kan finnas behov av ett ökat utrymme för en regering att besluta om före­skrifter och att kunna agera snabbt. Kom­mittén får därför i uppdrag att se över hur vi kan för­bereda oss för detta inför fram­tida kriser, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

I kom­mitténs upp­drag ligger också att göra en översyn dels av reglerna om riks­dagens krigs­delegation, dels av vissa bestäm­melser som rör riks­dagens arbets­former, exempel­vis möjlig­heten att hålla samman­träden utan fysisk närvaro.

Tidigare hov­rätts­presi­denten Johan Hirsch­feldt har utsetts att vara ord­förande i kom­mittén, som i övrigt kommer att bestå av före­trädare för samtliga riks­dags­partier. Senast den 15 november 2023 ska upp­draget redo­visas.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00