Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

MSB och Trafikverket får i uppdrag att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel Generation 2

Publicerad

Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) och Trafik­verket (TRV) får i uppdrag att planera och förbereda Rakel Generation 2, som är nästa genera­tions säkra och robusta kommu­nikations­lösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

Regeringen inledde under förra året arbetet med att ta fram och etablera Rakel Gene­ration 2 (Rakel G2) som är ett kommu­nikations­system för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel Generation 2

– Det är centralt för regeringen att polis, räddnings­tjänst, akut­sjukvård och andra samhälls­viktiga aktörer har moderna verktyg för att kunna utföra sina uppdrag på ett effektivt sätt. Det är nöd­vändigt att de får tillgång till ett modernt kommu­nika­tions­system som fungerar både i vardagen, i kris, eller i värsta fall i krig. Nu tas nästa steg i arbetet med att utveckla och etablera Rakel G2, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

MSB och Trafikverket får i uppdrag att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel G2, med stöd av Svenska kraftnät. Uppdraget ska säker­ställa att kommande utbygg­nad av Rakel G2 bedrivs ända­måls­enligt och kostnads­effektivt.

Arbetet ska utgå från MSB:s förslag från februari i år, där Rakel G2 ska nyttja Trafik­verkets och Svenska kraftnäts opto­fibernät och där ett statligt radio­accessnät ska etableras. Systemet ska kompletteras med radio­access i kom­mersi­ella nät för ökad kapa­citet och täckning.

Syftet med Rakel G2 är att ge polis, räddnings­tjänst, akut­sjukvård och andra sam­hälls­viktiga aktörer väsentligt för­bättrade förut­sätt­ningar att leda, samverka och genom­föra operativ verk­samhet, både vid enskilda, mindre allvarliga vardagliga händelser som vid större olycks­händelser, fredstida kris­situationer, höjd beredskap och ytterst krig.

Uppdraget ska slutredo­visas senast den 1 februari 2023.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00