Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår stärkt skydd mot spioneri

Publicerad

I en proposition som i dag har överlämnats till riksdagen föreslår regeringen att flera brott relaterade till spioneri ska införas i brottsbalken. Det handlar bland annat om brotten utlandsspioneri och röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete.

Internationella freds- och säkerhetsfrämjande samarbeten bygger i hög grad på förtroende och därför måste de samverkande länderna kunna skydda de hemliga uppgifter som förekommer inom ramen för olika samarbeten. Regeringen föreslår därför att brotten utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete införs i brottsbalken, detta för att stärka skyddet för internationella samarbeten mot spioneri. Samtidigt föreslås att flera nuvarande brott utvidgas.

Förslagen i propositionen innebär att det blir straffbart att under vissa omständigheter till exempel röja hemliga uppgifter som förekommer inom Sveriges internationella samarbeten och kan skada Sveriges förhållande till en annan stat. Det föreslås också ett så kallat försvarlighetsundantag som innebär att det inte ska vara brottsligt om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Det gäller bland annat om handlingen har skett i ett journalistiskt eller opinionsbildande syfte.

– För att täppa till luckor i de befintliga reglerna om spioner och visa samverkande länder att vi prioriterar informationssäkerhet föreslår vi de här nya bestämmelserna, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen föreslår också att spioneribrottet utvidgas så att det går att döma någon för spioneri om personen skaffar känsliga uppgifter för att vidarebefordra dessa till exempelvis en terrorist­organisation med statsmaktsliknande kontroll över ett specifikt område.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh