Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen möjliggör licensjakt på gråsäl och knubbsäl

Publicerad

Regeringen har beslutat om ändringar i jaktförordningen som möjliggör för Naturvårdsverket att besluta om licensjakt på gråsäl och knubbsäl. Möjligheten att besluta om licensjakt bidrar till en mer ekosystembaserad förvaltning av sälpopulationerna.

De växande sälpopulationerna medför konsekvenser för fiskbestånden och kustfisket. Sälarna påverkar fisket negativt genom att de förstör eller tar fisk ur fiskeredskapen. Utöver att sälarna konsumerar fisk så bär de på en parasit som påverkar framförallt torskens kondition och levnadsvillkor negativt.

– Situationen för flera fiskbestånd runt Sveriges kuster är allvarlig. Sverige behöver därför ta ett helhetsgrepp och se över alla våra verktyg för att möjliggöra återhämtning av bestånden. Regeringen ger därför Naturvårdsverket möjlighet att besluta om licensjakt på gråsäl och knubbsäl, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Det finns i dag livskraftiga populationer av gråsäl i Östersjön samt knubbsäl i Skagerack och Kattegatt och arterna bedöms ha gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektiv, det gäller dock inte den avgränsade knubbsälspopulationen i Kalmarsund.

Regeringen beslutade 2019 att tillfälligt införa möjlighet för Naturvårdsverket att besluta om licensjakt på gråsäl. Jakten har vetenskaplig utvärderats av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket och myndigheterna föreslår att licensjakt fortsatt bör vara möjligt.

Förutsättningar för att licensjakt ska kunna tillåtas är att det inte finns någon annan lämplig lösning, att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatusen hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, att den är lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning och ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.

Förordningsändringen träder i kraft den 1 februari 2022.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney

Var publiceras förordningen digitalt?

När förordningen har publicerats i Svensk författningssamling kommer den att länkas till här.