Ett historiskt omställningspaket för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om ett historiskt omställningspaket för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Förslag som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Regeringen har idag fattat beslut om två lagrådsremisser om en reformerad arbetsrätt och ett nytt omställningsstudiestöd.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet och har sin utgångspunkt i Januariavtalet. Förslagen är i enlighet med den principöverenskommelse som arbetsmarknadens parter på den privata arbetsmarknaden gjort en begäran om till regeringen. Avsikten har från parternas sida varit att ta ett helhetsgrepp om faktorer som i kombination kan skapa flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. De har gemensamt begärt att regeringen tar fram förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i de delar som rör anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor samt att lämna förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i linje med parternas förslag i de delar som rör en ny offentlig omställningsorganisation och ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

I lagrådsremisserna föreslår regeringen bland annat:

Arbetsrätten reformeras så att arbetsgivare får ökad flexibilitet och bättre möjlighet att anpassa kompetensen efter verksamhetens behov. Arbetstagare får ökad trygghet genom bättre förutsebarhet i olika anställningsvillkor som arbetstidsmått och anställningsformer. Arbetsgivare får bland annat utökad möjlighet att göra undantag från turordningen och lägre kostnader vid uppsägning, där undantaget från turordningsreglerna utökas med en person och gränsen för arbetsgivarens storlek tas bort. Reglerna för uppsägning av sakliga skäl görs tydligare i syfte att öka förutsebarheten för arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren kommer inte längre bära lönekostnaden vid tvister om uppsägnings giltighet. Sammantaget gör reformen det lättare för små och växande företag att anställa och fastanställa Balansen mellan olika anställningsvillkor förbättras. Allmän visstid ersätts av särskild visstid som snabbare övergår till en tillsvidareanställning – tiden halveras. Vid omreglering av arbetstagares sysselsättningsgrad (s.k. hyvling) ska arbetsgivaren följa särskilda turordningsregler och arbetstagare får rätt till omställningstid i upp till tre månader. Inhyrning och heltid regleras.

Ett nytt offentligt omställningsstudiestöd införs i syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Det blir mycket enklare för personer som är mitt i livet och har arbetslivserfarenhet att vidareutbilda sig med hjälp av ett studiestöd som med bidrag och lån för de allra flesta kommer att motsvara minst 80 procent av personens lön. Yrkesaktiva får möjlighet att studera upp till 44 veckor (motsvarande ett år) med det nya studiestödet. I en tid när samhället och arbetsmarknaden förändras i allt högre takt till följd av bland annat digitalisering och den gröna omställningen är det viktigt att möjliggöra för yrkesverksamma att utveckla sin kompetens under yrkeslivet i ett livslångt lärande. Omställningsstudiestödet är en frihetsreform för Sveriges löntagare som nu ges nya och bättre möjligheter att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Även egenföretagare kommer kunna ta del av stödet. Individen kommer själv kunna ta initiativ till kompetensutveckling och omställning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Detta kommer att kunna underlätta arbetsgivares kompetensförsörjning, främja Sveriges konkurrenskraft och stärka den enskildes makt över sitt eget liv.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 30 juni 2022.

Remittering av kompletterande förslag gällande grundläggande omställnings- och kompetensstöd

I den remitterade promemorian Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden Ds 2021:16 föreslås att ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd införs. Stödet syftar till att stärka enskilda personers framtida ställning på den svenska arbetsmarknaden. Det grundläggande omställnings- och kompetensstödet består dels av ett offentligt grundläggande stöd för enskilda personer som inte omfattas av kollektivavtal, dels av en statlig finansiering av det grundläggande omställnings- och kompetensstöd som registrerade omställningsorganisationer tillhandahåller. Efter remitteringen av Ds 2021:16 har det identifierats behov av att komplettera vissa av förslagen i promemorian, i syfte att systemet ska få avsedd effekt. Arbetsmarknadsdepartementet har därför beslutat att en tilläggsremittering görs av förslaget.  

Den föreslagna lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd är inte lagrådspliktig. 

Statens kostnader för förslagen

När reformerna är fullt utbyggda (under 2026), beräknas den totala kostnaden för staten motsvara cirka 11 miljarder kronor per år, med hänsyn till lönesummans utveckling. Den årliga kostnaden för det nya studiestödet kommer variera, eftersom det delvis är kopplat till konjunkturutvecklingen. Omställningsstudiestöd ska lämnas i mån av tillgängliga medel.

Utredning om kollektivavtalad a-kassa

Regeringen tillsatte i augusti 2021 en utredning med uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Utredningen tillsattes efter förslag från arbetsmarknadens parter. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 december 2024.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg