Pressmeddelande från Socialdepartementet

Över 50 miljoner till forskning, anhörigstöd samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom

Publicerad

Regeringen avsätter över 50 miljoner kronor under 2022 till forskning och kunskapshöjande insatser för att skapa en bättre vård och omsorg om bland andra personer med demenssjukdom. Dessutom ska arbetet med ett nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd samt ett nationellt kompetenscentrum inom demensområdet fortsätta.

– Det här är en del i regeringens fortsatta satsning på att vården och omsorgen om personer med demenssjukdom ska vara likvärdig och välfungerande i hela landet, säger socialminister Lena Hallengren.

Satsning på verktyg som stöd vid behandling av personer med demenssjukdom

  • Karolinska Universitetssjukhusets får 2 500 000 kronor för att utveckla Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem) och stödja kommunernas förbättringsarbete utifrån registerdata. SveDem, är ett nationellt kvalitetsregister som följer patienter med demenssjukdom från diagnos till livets slut. Målet är skapa ett rikstäckande verktyg för likvärdig och bästa behandling av personer som har en demenssjukdom.
  • Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus får 2 500 000 kronor för att stödja förbättringsarbeten på särskilda boenden och hemtjänst för personer med demenssjukdom. Förbättringsarbete sker med hjälp av data från registret över beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD-registret). BPSD-registret är ett stödverktyg som ger struktur i personalens arbete med att öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Syfte är att ta tillvara erfarenheter från lokala förbättringsarbeten och omvandla till ett enkelt verktyg som kan användas nationellt av verksamheter anslutna till BPSD-registret.

Medel till forskning och kunskapshöjande insatser om äldres hälsa

  • Regeringen avsätter 16 500 000 kronor för arbetet med Swedish National Study on Ageing and Care (SNAC). Medlen ska användas till fortsatt datainsamling avseende äldres hälsa och användning av vård och omsorg. Studien ger tillgång till data för forskning om till exempel förändringar i äldres hälsa och behov över tid.
  • Stiftelsen Swecare får 3 500 000 kronor som ska användas för att förbättra förutsättningarna för att kunskap och erfarenheter tas tillvara i syfte att förbättra hälso- och sjukvården och äldreomsorg. Swecare arbetar även för en god och mer jämlik vård och äldreomsorg i Sverige såväl som i andra länder.
  • Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 28 200 000 kronor i syfte att fortsatt långsiktigt säkerställa en verksamhet i form av ett nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd samt ett nationellt kompetenscentrum inom demensområdet. 15 500 000 kronor fördelas till Nationellt kompetenscentrum anhöriga och 12 700 000 kronor till Svenskt Demenscentrum.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot