Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill utreda ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade vården

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredare med uppdraget att lämna förslag på ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligfinansierade vården. Syftet är att privata vårdgivare som har avtal med en region om hälso- och sjukvårdstjänster inte ska kunna ge patienter med privat sjukvårdsförsäkring förtur till vård.

– Vi har de senaste åren sett en oroande utveckling där patienter med en privat sjukvårdsförsäkring kunnat få förtur inom hälso- och sjukvården. Så ska det inte gå till och vi behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, säger socialminister Lena Hallengren.

Med syfte att säkerställa att personer i behov av hälso- och sjukvård får vård på lika villkor tillsatte regeringen i augusti 2020 en utredning med uppdraget att reglera de privata sjukvårdsförsäkringarna. Utredningen överlämnade i oktober 2021 sitt slutbetänkande Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll (SOU 2021:80) med förslag på bland annat en ökad skyldighet för regionerna att säkerställa att de offentligfinansierade patienterna inte påverkas negativt av att privata vårdgivare som bedriver offentlig vård har andra uppdrag, till exempel patienter med privata sjukvårdsförsäkringar.

– Regeringen avser att utifrån utredningens förslag lämna en proposition till riksdagen under våren. Men redan nu kan vi konstatera att mer behöver göras. Utredningen lägger ett stort ansvar på regionerna att själva bedöma risker och behov av åtgärder. I regioner där man politiskt anser att en högre andel privatfinansierad vård är något positivt riskerar dessa åtgärder inte få avsedd effekt.

Mot bakgrund av detta ger regeringen Sofi Nyström i uppdrag att komplettera utredningens förslag med två konkreta tillägg. Utredaren Sofi Nyström ska lämna förslag som i möjligaste mån innebär följande:

  • att en privat vårdgivare som ingår avtal om hälso- och sjukvårdstjänster med en region, och därmed bedriver offentligfinansierad vård, inte får ta emot patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring för sådan vård som avtalet med regionen avser, och
  • att offentligfinansierade vårdgivare får ta emot remitterade patienter från privata vårdgivare endast om den privata vårdgivaren har avtal om hälso- och sjukvårdstjänster med en region och därmed bedriver offentligfinansierad vård.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2022.

 

Information Sofi Nyström

Juristen och assessorn Sofi Nyström är sektionschef på sektionen för rättslig utredning vid Skatteverket. Hon har tidigare varit rådman på Förvaltningsrätten i Stockholm och har arbetat på Finansdepartementet.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot