Pressmeddelande från Finansdepartementet

Femte extra ändringsbudget med mer pengar till försvaret och elpriskompensation till hushållen

Publicerad

Rysslands olagliga, oprovocerade och oförsvarliga invasion av Ukraina har lett till ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde och bidragit till exceptionellt höga elpriser. Regeringen agerar utifrån tre viktiga principer: stötta Ukraina, sanktioner mot Ryssland och stärka Sverige. I dag har regeringen därför beslutat om en femte extra ändringsbudget för att stärka Sverige med mer medel till Sveriges militära försvar och tillfällig ekonomisk kompensation till svenska hushåll för höga elpriser. Åtgärderna har presenterats tidigare.

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde har försämrats över tid. Rysslands invasion av Ukraina har försämrat läget ytterligare. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det är därför av vikt att Sveriges försvarsförmåga stärks på kort sikt och att upprustningen kan ske i snabbare takt. Försvarsberedningen, med samtliga riksdagspartier, nådde den 16 mars 2022 en överenskommelse om det militära och civila försvaret. I denna ändringsbudget lämnas förslag som innebär tillskott av medel 2022 och utökade beställningsbemyndiganden till det militära försvaret. Med detta tillskott kan Försvarsmakten öka sin uthållighet genom att köpa in exempelvis ytterligare drivmedel, livsmedel, fordon och finkalibrig ammunition. Även kvalificerad ammunition som pansarvärnsvapen, luftvärnsrobotar och jaktrobotar kan anskaffas. Tillskottet kan även användas för att anställa ytterligare personal samt köpa in bandvagnar, splitterskyddade enhetsfordon och granat­kastarpansarbandvagnar för att utöka krigsorganisationens rörlighet och skydd.

Läs mer om överenskommelsen mellan riksdagens partier om det militära och civila försvaret

Rysslands invasion av Ukraina har även fått stora följdverkningar på energimarknaden i Sverige och i Europa. Elpriset har fortsatt varit exceptionellt högt, och många hushåll kommer att få höga elräkningar även för mars 2022. För att mildra konsekvenserna av de höga elpriserna finns det i detta exceptionella läge skäl att ge tillfällig ekonomisk kompensation till hushåll med hög elförbrukning under mars 2022 i södra och mellersta Sverige. Den nedre gränsen för vilken elförbrukning som krävs för att ta del av stödet sänks jämfört med tidigare kompensation för att träffa ytterligare hushåll. Nivåerna på ersättningen sänks också för att spegla den minskade elförbrukningen under våren. 

Förslagen innebär att anvisade medel till statens budget ökar med 2,9 miljarder kronor 2022.

Regeringen anser att det finns synnerliga skäl för riksdagen att besluta om förkortad motionstid och föreslår att motionstiden förkortas till fem dagar.

Enligt riksdagens preliminära planering kommer budgeten att beslutas den 7 april.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg