Narkotikautredning ska utveckla den svenska narkotikapolitiken

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning som ska utveckla den svenska narkotikapolitiken. Beslutet fattas formellt på regeringssammanträdet på torsdag den 24 mars. En fortsatt restriktiv narkotikapolitik ska kombineras med en god vård för personer som lever med skadligt bruk eller beroende. Den nya narkotikautredningen är den mest omfattande utvärderingen av svensk narkotikapolitik på flera decennier.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Varje människa som dör till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning är ett stort misslyckande för samhället. Det finns otillräcklig tillgänglighet till vård och stöd i landet och en bristfällig samordning, vilket gör att människor far illa. Det måste bli bättre, säger socialminister Lena Hallengren.

Genom utredningen vill regeringen ta ett brett grepp om narkotikasituationen i samhället och säkerställa att narkotikapolitiken är förenlig med krav på evidensbaserad vård, beprövad erfarenhet och skademinimering.

Bland annat ska utredaren ta hänsyn till perspektiv som folkhälsa, beroendesjukdom, evidensbaserade vård- och stödinsatser, jämlikhet och jämställdhet, socioekonomi, barn, unga och äldre samt de brottsförebyggande och brottsbekämpande perspektiven.

– Regeringen vill se en förbättrad vård och ett starkare stöd till den som far illa av droger. Det är också viktigt att vi behåller en fortsatt restriktiv narkotikapolitik. Narkotika är en central del av brottsligheten som genererar våld och konflikter i kriminella kretsar och vi ska fortsätta vända på varje sten för att sätta stopp för det, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Socialminister Lena Hallengren utser Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, som särskild utredare i utredningen.

 Den särskilda utredaren ska inom ramen för utredningen bl.a. göra följande:

  • Undersöka om och i så fall i vilken utsträckning personer med skadligt bruk eller beroende avstår från att ta kontakt med socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt vad det i så fall beror på.
  • Föreslå om och i så fall hur vård- och stödinsatser kan erbjudas på ett mer systematiskt sätt till personer som döms för ringa narkotikabrott.
  • Föreslå åtgärder för att stärka samverkan mellan hälso- och sjukvården, polisen och socialtjänsten för att säkerställa att personer med skadligt bruk eller beroende får adekvata insatser.
  • Föreslå hur samverkan kan stärkas så att vårdkedjorna håller ihop när Statens Institutionsstyrelse eller Kriminalvårdens ansvar upphör.
  • Föreslå hur lågtröskelverksamhet kan införas i större utsträckning, utvecklas och följas upp i Sverige. Lågtröskelverksamhet innebär att det finns en högre tolerans för att människor som deltar i verksamheterna fortfarande har ett aktivt missbruk.
  • Ta fram ett särskilt program för att förebygga barns och ungas användning av narkotika.
  • Föreslå hur vård- och stödinsatser kan utvecklas för att skapa en god, jämlik och jämställd kvalitet utifrån brukarnas och patienternas behov och erfarenheter.
  • Föreslå ett nationellt program för att minska antalet dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar samt se över om fler förutom hälso- och sjukvården ska kunna ge naloxon mot opioidöverdoser.

Socialminister Lena Hallengren utser Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, som särskild utredare i utredningen ”En svensk narkotikapolitik anpassad till nutidens och framtidens utmaningar”.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 september 2023.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot
Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren