Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny ANDTS-strategi beslutad av regeringen

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en ny strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar för perioden 2022–2025, en så kallad ANDTS-strategi. Nu överlämnas skrivelsen till riksdagen.

– Arbetet med att minska skadeverkningarna av alkohol och spel om pengar, motverka narkotika och doping samt att minska tobaksbruket är centrala delar av regeringens folkhälsopolitik. Behovet av en strategi är stort och genom detta höjer vi ambitionsnivån ytterligare och säkerställer att ANDTS-frågorna hamnar högt på agendan, säger socialminister Lena Hallengren.

Sverige har haft en ANDT-strategi sedan 2011. Den nya strategin breddas jämfört med tidigare så att den förutom alkohol, narkotika, doping och tobak även inkluderar spelberoende, narkotikaklassade läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter. Syftet med strategin är att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser inom ANDTS-området ska genomföras, samordnas och följas upp under perioden 2022–2025.

Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar, samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter.

Det övergripande målet för ANDTS-politiken föreslås även kompletteras av en målstruktur med sju långsiktiga mål som anger inriktningen för ANDTS-arbetet i sin helhet. Dessa mål omfattar bland annat tillgångs- och tillgänglighetsbegränsande arbete, skydd av barn och unga, förebyggande arbete, tidiga insatser, vård och behandling samt riktlinjer för samarbetet med andra länder inom EU och internationellt. Till målen knyts prioriterade insatsområden som ska vägleda arbetet under strategiperioden.

Regeringen bedömer att arbetet med narkotikaprevention ska förstärkas. Strategin har därför ett ökat fokus på narkotikaprevention med brotts­förebyg­gande och brottsbekämpande insatser som bidrar till strategins mål. I strategin bedöms även att det övergripande målet för narkotikapolitiken – ett narkotikafritt samhälle – bör följas av en nollvision som innebär att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

Regeringen bedömer också att narkotikadefinitionen även ska omfatta narkotikaklassade läkemedel samt att tobaksbegreppet ska utvidgas till att även omfatta andra nikotinprodukter.

ANDTS-strategin har en viktig stödjande funktion på alla samhällsnivåer. Regeringen avser att verka för att stärka förutsät­tningarna för en god dialog om utvecklingen, åtaganden och behov av åtgärder mellan regeringen, berörda myndigheter och det civila samhällets organisationer.

För genomförandet av ANDTS-strategin planerar regeringen att avsätta cirka 96 miljoner kronor per år under perioden 2022–2024. Där ingår bland annat flera uppdrag till myndigheter och medel till regionerna för arbetet med strategins mål.

Uppdrag till flera myndigheter att se över skadeverkningar från tobaks- och nikotinprodukter

Regeringen ger också Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. Uppdraget är en del av arbetet med strategin. Syftet med uppdraget är också att ta fram ett kunskaps­underlag som grund för att ta ställning till riksdagens tillkännagivande om ett nytt övergripande mål för ANDTS-politiken.

Uppdraget ska redovisas till Social­departemen­tet senast den 30 juni 2023.

Bakgrund

Den 18 mars 2021 beslutade regeringen propositionen En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 (prop. 2021/22:132). Riksdagen avslog den 8 juni 2021 regeringens proposition. Riksdagen framförde som sin mening att det behövs en större tydlighet när det gäller regeringens prioriteringar och uppmanade därför regeringen, i ett tillkännagivande, att återkomma med ett förslag till en reviderad och förbättrad ANDTS-strategi. Riksdagen riktade även ytterligare tillkännagivanden till regeringen, bland annat om ett förslag till nytt övergripande mål för ANDTS-politiken.

I skrivelsen beskrivs hur regeringen avser att hantera några av de tillkännagivanden som riksdagen har lämnat till regeringen.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström