Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt skydd för köpare och ägare av bostadsrätt

Publicerad

I en proposition lägger regeringen fram ett antal förslag som innebär att skyddet för den som köper eller äger en bostads­rätt stärks. Förslagen motverkar kap­ning av bostads­rätts­föreningar och stärker skyddet för konsu­menterna vid köp av nyprodu­cerade bostads­rätter.

Det förekommer att bostads­rätts­föreningar kapas, det vill säga att någon utom­stående tar kontrollen över före­ningen för egen vinning. Även om det är ovanligt får det mycket allvarliga konse­kvenser för bostads­rätts­havarna. Det finns exempel på utom­stående företag som genom föreningens stadgar har till­försäk­rat sig en kvalifi­cerad majoritet av rösterna, varefter bygg­naden och ekono­min kraftigt misskötts utan att de boende kunnat ingripa.

– Vi föreslår nu att det inte ska vara möjligt att frångå principen om lika rösträtt i en bostads­rätts­förening. Det gör vi för att stärka det demo­kratiska skyddet och de boendes rätt till inflytande i föreningen, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

I propositionen finns också flera förslag för att stärka konsu­ment­skyddet vid köp av nyprodu­cerade bostads­rätter. Bland annat föreslås:

  • att den som köper en nyprodu­cerad bostads­rätt med förhands­avtal ska få klar och begriplig information om vad avtalet innebär och vilka risker som är kopplade till avtalet
  • att en betänketid införs för den som ingår ett förhands­avtal
  • att den beräknade tid­punkten för upplåtelse av lägen­heten med bostads­rätt, som anges i ett förhands­avtal, snävas in och inte får avse en längre period än tre månader
  • att förhands­tecknaren ska kunna säga upp avtalet vid en försening även om förse­ningen inte beror på att bostads­rätts­föreningen varit försumlig, vilket är ett krav i dag
  • att kraven på den ekono­miska planen och på de intygs­givare som granskar planen ska skärpas

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023, förutom i den del som avser den ekono­miska planen och intygs­givare som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren