Pressmeddelande från Socialdepartementet

En ny aktivitetsplikt för personer med försörjningsstöd ska utredas

Publicerad

Socialdepartementet ger en utredare i uppdrag att analysera och föreslå införandet av en ny aktivitetsplikt, det vill säga krav på deltagande i heltidssysselsättning för personer med försörjningsstöd. Aktivitetsplikten ska rikta sig till arbetslösa med försörjningsstöd. Syftet med en aktivitetsplikt är att ge individer ytterligare stöd för att närma sig arbetsmarknaden genom aktiviteter som bidrar till att bryta isolering, främja integration och minska ohälsa.

– Personer som får ekonomiskt bistånd i långa perioder löper större risk att drabbas av utanförskap och ohälsa samtidigt som möjligheterna att komma ut i arbete minskar ju längre tiden går. Vi behöver se över hur vi kan ge dessa personer tydligare stöd så att de snabbare kommer ut i arbete, säger socialminister Lena Hallengren.

En ny aktivitetsplikt ska inte ersätta befintliga utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser, utan fungera som ett komplement så att individen får en meningsfull heltidssysselsättning.

Utredaren ska bland annat se över och lämna förslag på hur en ny aktivitetsplikt i socialtjänstlagen bör vara konstruerad, både vad gäller skyldighet för den enskilde att delta och skyldighet för kommunen att tillhandahålla insatser, föreslå en avgränsning av målgrupp och biståndstid samt ge exempel på insatser. Utredaren ska även föreslå de författningsändringar som utredaren anser är nödvändiga.

Bakgrund

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och har som uppgift att träda in vid korta perioder av försörjningsproblem. Arbetslöshet är den vanligaste orsaken till behov av bistånd. De senaste åren har det totala antalet personer med försörjningsstöd minskat, dock inte den grupp som långvarigt mottar bistånd. Forskning visar att långa biståndsperioder bidrar till ökade risker för bland annat ohälsa, fattigdom och utanförskap, vilket ytterligare försvårar individens möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström