Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen ger två uppdrag till Socialstyrelsen för att stärka beredskapen inom sjukvården

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag att ytterligare stärka beredskapsarbetet. Bland annat ska myndigheten utveckla och upprätthålla förmågan att förmedla lägesbilder för sjukvården och stödja regionerna med stabs- och scenarioövningar inom hälso- och sjukvården. För att stärka lagerhållningen i regionerna får även Socialstyrelsen i uppdrag att sammanställa de läkemedel som bedöms vara mest kritiska för sjukvårdens behov.

Regeringen har redan ett stort pågående arbete med att stärka beredskapen och motståndskraften i hälso- och sjukvården (se faktaruta). Nu behöver arbetet intensifieras ytterligare.

– Hälso- och sjukvården är en viktig samhällsfunktion med en central roll i det civila försvaret. Både erfarenheter från pandemin och det försämrade säkerhetsläget ger anledning att ytterligare intensifiera Sveriges beredskapsarbete. Vid kriser och ytterst krig krävs en effektiv samordning och användning av tillgängliga resurser, säger socialminister Lena Hallengren.

Uppdrag att stärka beredskapsarbetet

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ytterligare stärka beredskapsarbetet med anledning av det försämrade säkerhetsläget. Exempel på insatser myndigheten kan göra för att stödja regionerna är utbildning och övning, i första hand kunskapshöjande stabs- och scenarioövningar om kris och krig. Myndigheten ska också utveckla lägesbildssystemet som togs fram under pandemin för att ha beredskap att förmedla lägesbilder för sjukvården. Det är viktigt för att kunna hantera en eventuell höjd belastning i hälso- och sjukvården vid alltifrån olyckor till kris eller ytterst krig.

Myndigheten får 16 miljoner kronor för att genomföra uppdraget. En slutredovisning ska lämnas till Socialdepartementet senast den 16 januari 2023.

Uppdrag att identifiera och sammanställa de mest kritiska läkemedlen

Socialstyrelsen får också i uppdrag att bland annat identifiera och sammanställa de mest kritiska läkemedel och medicintekniska produkter som behövs inom sjukvården vid kriser, höjd beredskap och ytterst krig. Även behovet av tillgång till sjukvårdsprodukter som behövs för att kunna bedrivas akut tandvård ska analyseras. Syftet är att skapa ett underlag för regionerna i inköpsprocessen för uppbyggnaden och stärkandet av försörjningsberedskapen.

En redovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 19 april 2022.

Bakgrund

En upprustning av Sveriges försvarsförmåga pågår. Regeringens proposition Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30) anger att den civila hälso- och sjukvården vid krig bör ha kapacitet att utföra sådan vård som inte kan anstå och att sådan vård ska säkerställas för såväl civila som för militär personal. Säkerställandet av nödvändig försörjning av bland annat läkemedel och sjukvårdsmateriel är avgörande för att skydda civilbefolkningen och för att upprätthålla förmågan inom hela totalförsvaret vid en allvarlig säkerhetspolitisk kris och i krig. Utgångspunkten för planeringen av totalförsvaret är att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under denna tid.

I år avsätts 800 miljoner kronor till arbetet med att stärka beredskapen och motståndskraften i hälso- och sjukvården. Nästa år ska en miljard kronor avsättas och sedan 1,5 miljarder kronor från och med år 2024.

Regeringen har sedan 2021 fattat beslut om 13 uppdrag till nationella myndigheter för att stärka beredskapen inom hälso- och sjukvården. Det handlar om alltifrån hur vårdens kapacitet snabbt ska kunna skalas upp i kris till en kartläggning av förutsättningar för svensk och nordisk läkemedelsproduktion. Regeringen har för 2022 även beslutat om överenskommelse mellan staten och SKR om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot