Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredare ska se över SiS möjlighet att förbjuda eller begränsa mobil- och internetanvändning

Publicerad

Socialdepartementet ger en utredare i uppdrag att se över barn och ungas användning av mobiltelefoner och internet inom Statens institutionsstyrelse (SiS). Syftet är att förhindra att barn och unga som vårdas på ungdomshem avviker, planerar fritagningar, har destruktiva kontakter eller beställer droger.

– Det är orimligt att ungdomar som placerats på SiS har kunnat använda mobiltelefoner för att planera fritagningar, köpa narkotika eller utnyttjas sexuellt. Det här handlar om ungdomar som behöver bryta med tidigare destruktiva relationer, då måste det också finnas ett anpassat regelverk för det, säger socialminister Lena Hallengren.

De barn och unga som får vård på Statens institutionsstyrelse (SiS) befinner sig ofta i en utsatt situation och riskerar att fara illa om de inte får adekvat vård och behandling. Det ligger såväl i de ungas som i samhällets intresse att förhindra att de som vårdas i statens regi inte avviker, upprätthåller destruktiva kontakter eller beställer droger med hjälp av mobiltelefoner eller internet.

Dagens regelverk medger att SiS, under vissa förutsättningar, begränsar ungdomarnas användning av så kallade elektroniska kommunikationstjänster, till exempel mobiltelefoner eller internet, liksom möjligheterna till att ta emot besök. Regelverket har dock ifrågasatts, det uppfattas som svårtillämpat vad gäller träffsäkra och effektiva begränsningar. Besluten får också högst gälla 14 dagar vilket medför att myndigheten måste fatta ett mycket stort antal återkommande beslut.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och ta ställning till om myndighetens särskilda befogenheter om att begränsa barns och ungas användning av elektroniska kommunikationstjänster och möjligheter att ta emot besök på SiS särskilda ungdomshem är ändamålsenliga eller behöver förändras,
  • ta ställning till om SiS säkerhetsklasser ska regleras i författning och undersöka möjligheten till om dessa kan kopplas till begränsningar eller förbud när det gäller tillgång till elektroniska kommunikationstjänster och besök,
  • ta ställning till om elektronisk övervakning ska få äga rum inom den vård på institution som sker med stöd av LVU, och
  • analysera förslagen utifrån barnets bästa och säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses i enlighet med bl.a. FN:s konvention om barnet rättigheter samt
  • utarbeta författningsförslag med anledning av sina ställningstaganden.

Socialdepartementet har utsett ämnesrådet och juristen Charlotte Lönnheim till utredare.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 maj 2023.                      

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot